Możliwość przekazania 1% podatku na organizację pożytku publicznego jest powszechnie znana. Błędem jest jednak utożsamianie organizacji pożytku publicznego z fundacjami. Fundacja może zostać organizacją pożytku publicznego, jednak nie znaczy to, że każda fundacja nią jest. Nie każda organizacja pożytku publicznego jest też fundacją.

Data dodania: 2014-11-28

Wyświetleń: 2722

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Czym różni się fundacja od organizacji pożytku publicznego?

Czym jest fundacja?

Fundacja jest organizacją pozarządowa, ustanowioną dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. Ustawa o fundacjach z 1984 roku wskazuje, że cele społecznie lub gospodarczo użyteczne to „w szczególności ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami”. Fraza „w szczególności” wskazuje jednak, że nie są to jedyne cele jakie mogą zostać uznane za społecznie lub gospodarczo użyteczne.

Każda fundacja, aby zostać wpisaną do KRS musi posiadać statut, określający jej cele oraz zarząd, które te cele będzie realizował. Musi posiadać także majątek na cele statutowe, który należy przeznaczyć już przy zakładaniu fundacji, jako tzw. fundusz założycielski.

Fundacja nie może być nastawiona na zysk, co nie znaczy jednak, że w fundacji mogą pracować jedynie wolontariusze. Jest możliwość zatrudniania pracowników na zwykłej pensji, jednak dochód, który fundacja uzyska dzięki ich pracy musi zostać przeznaczony na cele statutowe.

Założenie fundacji oraz wpisanie jej do KRS nie oznacza jednocześnie, że ma ona status organizacji pożytku publicznego i można przekazać na tą fundację jeden procent swojego podatku.

Czym jest OPP?

„Organizacja pożytku publicznego”, w skrócie OPP, jest mówiąc wprost, organizacją, która uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Tylko organizacje ze statusem OPP mają możliwość otrzymywania 1% podatku.

A jak można uzyskać status OPP i kto może go uzyskać?

Najważniejszym wymaganiem koniecznym do uzyskania statusu OPP jest prowadzenie działalności pożytku publicznego przez co najmniej 2 lata.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać:

  • organizacje pozarządowe, np. fundacje i stowarzyszenia
  • związki wyznaniowe, organizacje kościoła katolickiego i innych kościołów
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • kluby sportowe

Każda z tych organizacji może uzyskać status OPP jeśli prowadzi działalność pożytku publicznego i nie działa w celu zysku. Nie każdy np. klub sportowy może być organizacją pożytku publicznego, ale jedynie te, które całość dochodu przeznaczają na realizację celów statutowych i są to cele o charakterze pożytku publicznego.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena