Rejestracja spółek w Polsce przez cudzoziemców jest zgodna z przepisami prawa. O czym należy pamiętać podczas tej procedury?

Img

Art. 2 ust. 1 Ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców definiuje cudzoziemca jako:
- osobę fizyczną nieposiadająca obywatelstwa polskiego,
- osobę prawną, której siedziba mieści się za granicą,
- spółkę osób wyżej wymienionych, nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z prawodawstwem obcych państw, mającą siedzibę za granicą,
- osobę prawną i spółkę handlową bez osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polski, kontrolowaną przez podmioty wyżej wymienione.

 

W większości przypadków obcokrajowcy decydują się na poprowadzenie w Polsce działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest tak, ponieważ na założenie takiej jednostki mogą zdecydować się niezależnie od kraju swojego pochodzenia. Warto podkreślić, że nie wszyscy cudzoziemcy mogą zakładać działalność na terenie naszego państwa na takich samych zasadach, jak rodowici obywatele. Prawo do tego mają osoby z państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne, mogące korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi. Uprawnieni do tego są także obywatele państw wcześniej niewymienionych, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej, pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt czasowy w związku z zawarciem związku małżeńskiego z polskim obywatelem bądź w celu kontynuowania działalności gospodarczej udzielone ze względu na kontynuowanie działalności na podstawie wpisu do CEIDG.

 

Na zainteresowanie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpływa również interesująca i bardzo korzystna pod niektórymi aspektami charakterystyka danego podmiotu. Po pierwsze, do jej założenia wystarczy wniesienie niewielkich wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Minimalna wysokość kapitału zakładowego to zaledwie 5 tysięcy złotych. Bardzo pozytywną cechą spółki z o.o. jest też ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Nie oznacza to jednak, że za długi spółki z o.o. nie odpowiada nikt. Jeżeli w odpowiednim czasie nie zostanie ogłoszona jej upadłość wówczas pełną odpowiedzialność będzie ponosił między innymi zarząd spółki.

Rejestracja spółek w Polsce przez cudzoziemców może zostać przeprowadzona na dwa sposoby. Pierwszy z nich stanowi zawarcie umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego. W tym przypadku umowa spółki tworzona jest od podstaw u notariusza. Wspólnicy mogą zatem ustalić szereg dodatkowych założeń, podwyższyć kapitał zakładowy, ustalić dodatkowe kompetencje wspólników, zasady ich odwołania itd.. Niestety wiąże się to ze sporymi kosztami. Co ważne, w przypadku braku płynnego posługiwania się przez cudzoziemca językiem polskim konieczne jest skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego.

Innym sposobem na założenie spółki z o.o. przez cudzoziemca jest rejestracja elektroniczna. Warto podkreślić, iż ta możliwość obcokrajowcom została przedstawiona stosunkowo niedawno. Dotychczas bowiem konieczne było do jej wykorzystania podanie numeru PESEL.
Rejestrując spółkę online, potencjalny przedsiębiorca znacznie skraca czas rejestracji, jak również ogranicza koszty z nią związane. Opłata sądowa zmniejsza się dwukrotnie. Niwelowane są również opłaty notarialne. Niestety umowa spółki opracowywana jest na podstawie wzorca umowy. Wspólnicy nie mogą zatem dostosować umowy do indywidualnych potrzeb.

 

Obcokrajowcy mogą zdecydować się na skorzystanie z usług rejestracyjnych świadczonych przez specjalistów w tej dziedzinie. Tym sposobem potencjalny przedsiębiorca maksymalnie ogranicza swoje obowiązki związane z wszelkimi kwestiami formalnymi. Firma, której przekażemy rejestrację naszej spółki zajmie się wszelkimi procedurami, przekazując właścicielowi podmiot w pełni dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.

 

Licencja: Creative Commons