Mały podatnik CIT to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Data dodania: 2020-03-02

Wyświetleń: 245

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Mały podatnik CIT w 2019 r.

Przeliczenia kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

CIT od 2019 roku

Do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 roku po spełnieniu określonych warunków, istnieje możliwość zastosowania nowej, obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prywatnych w wysokości 9%. Takie rozwiązanie może stanowić znaczący przywilej, dlatego warto sprawdzić kto może z niego skorzystać.

Dwa limity warunkujące zastosowanie stawki 9% CIT

Przede wszystkim, na potrzeby określenia możliwości opodatkowania dochodów obniżoną stawką CIT w wysokości 9%, należy porównać odpowiednie kategorie przychodów z limitem obliczonym przy zastosowaniu odpowiedniego kursu euro. 

Limit przychodów za poprzedni rok podatkowy

  • < 1,2 mln euro przychodów ze sprzedaży brutto,

  • średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego,

  • nie dotyczy podatników utworzonych w bieżącym roku podatkowym.

Limit przychodów za bieżący rok podatkowy

  • < 1,2 mln euro przychodów (z wyłączeniem przychodów z zysków kapitałowych) netto,

  • średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego roku podatkowego.

UWAGA!  

Warto wiedzieć, że od 2020 r. limit dla małego podatnika zostanie podwyższony i wyniesie 2 mln euro. 

Obniżoną stawką 9% CIT mogą zostać opodatkowane wyłącznie dochody uzyskane od 1 stycznia 2019 r., z wyłączeniem przychodów z zysków kapitałowych np. z tytułu dywidendy, umorzenia udziałów, aportu, wystąpienia wspólnika lub zmniejszenia jego udziału kapitałowego. Do przychodów z zysków kapitałowych zastosowanie ma wyłącznie stawka 19%.

Kto skorzysta z niższej stawki CIT 9%?

Od 2019 roku z niższej stawki CIT skorzystają przede wszystkim nowo powstali podatnicy CIT, czyli w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne.

Stawkę 9% może zastosować:

  • podmiot, który został utworzony w wyniku przekształcenia spółki w inną spółkę, 

  • podmiot, do którego wniesiono wkład pieniężny na poczet kapitału,

  • podatnik, który wniósł wkład pieniężny do innego podmiotu,

  • podatnik, któremu zlecono podwykonawstwo.

Licencja: Creative Commons