Z artykułu dowiesz się w jakich przypadkach możesz wykreślić wpis w BIK i kiedy to możesz zrobić. Są firmy, które to robią i pobierają za to duże pieniądze. Po przeczytaniu tego artykułu będziesz wiedział jak zrobić to samemu. Musisz jednak wiedzieć, ze nie każdy wpis da się wykreślić.

Data dodania: 2012-02-15

Wyświetleń: 2621

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Czasami bank odmawia nam kredytu hipotecznego w związku ze złą historią w BIK. Jeżeli kiedyś mieliśmy opóźniania w spłatach, możemy mieć duży problem z uzyskaniem kredytu mimo, że mogło być to nawet kilka lat temu. W niektórych sytuacjach możemy wykreślić takowy wpis, ale nie zawsze. Dane o wygasłych zobowiązaniach klientów wobec banku lub innej instytucji kredytowych, którzy podpisali umowę kredytową i terminowo regulowali swoje zobowiązania z niej wynikające, są przetwarzane przez BIK na podstawie udzielonej przez nich zgody – zgodę taką można w każdej chwili cofnąć jeżeli zostały spełnione odpowiednie warunki. Dane o wygasłych zobowiązaniach klientów mogą być przetwarzane bez ich zgody przez okres 5-letni, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

- klient nie wykonał zobowiązania lub dopuścił się zwłoki powyżej 60 dni,

- po zaistnieniu opóźnień dłuższych niż 60 dni, upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tego klienta przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących go informacji stanowiących tajemnicę bankową bez jego zgody.

Zgodnie z powyższym, aby taką zgodę można było cofnąć nie powinniśmy się spóźnić więcej niż 60 dni, wtedy każde takowe zobowiązanie po całkowitej spłacie możemy wykreślić, ale tylko i wyłącznie poprzez cofniecie zgody na przetwarzanie danych. Pisma typu „proszę mnie wykreślić z BIK” mogą zostać odrzucone. Bo wykreślenie z BIK jest efektem braku zgody na przetwarzanie danych.


A czy można cofnąć zgodę jak nasze opóźniania były dłuższe? Odpowiedź brzmi – czasami tak. Jeżeli dane były przetwarzane bez naszej zgody, bank musiał powiadomić nas, że zamierza je przetwarzać bez naszej zgody. Często banki robią to nienależycie, więc to bank musi udowodnić kredytobiorcy, że rzeczywiście go powiadomił. Co najlepiej wtedy zrobić? Najlepiej udć się do prawnika aby przygotował pismo i wysłał do banku, z podważeniem obowiązku ustawowego. Mimo, że ustawodawca nie precyzuje w jakiej formie osoba ma być poinformowana, bank powinien w jakiś sposób dokumentować fakt powiadomienia nas o tym, że zamierza przetwarzać dane bez naszej zgody.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań należy wejść na stronę bik.pl a następnie zamówić raport BIK. Aby zrobić to szybciej można wejść na BIK i zapoznać się z artykułem jak pobrać raport BIK online. Raport można odebrać osobiście w BIK po okazaniu potwierdzenia dokonania opłaty. Raport można również otrzymać listem poleconym na wskazany adres w terminie do miesiąca czasu. BIK S.A. nie udziela informacji telefonicznie!

Należy zapamiętać, że BIK nie jest uprawniony do dokonywania zmian w bazie. Dane mogą zmieniać wyłącznie banki/SKOKI, które wprowadziły powyższe dane i tylko one mogą skorygować lub zaktualizować dane.

Często zdarza się, że po zamknięciu zobowiązania następuje niedopłata, którą widać w BIK. Często chodzi  o kilka złotych niedopłaty. Klient nawet nie wie o zaistniałej sytuacji, a bank nie upomina się o zaległą kwotę.

Co należy zrobić w takim przypadku?

Należy zwrócić się do banku z prośbą o ustalenie zaległego salda do spłaty, a następnie dokonać wpłaty na rachunek i upewnić się, że został on całkowicie zamknięty. Na tym niestety nie poprzestajemy. Zwracamy się z pisemną prośbą o wykreślenie spłaconego zobowiązania z bazy BIK. Przeważnie nie musimy zamykać wszystkich rachunków w danym banku. Jeżeli powyższe działanie nie przyniesie jednak rezultatów musimy pozamykać wszystkie rachunki w banku i cofnąć naszą zgodę na przetwarzanie danych, co spowoduje wykreślenie z bazy BIK – w związku z tym, że bank nie poinformował nas o fakcie przeterminowania i nie ma prawa przetwarzać naszych danych bez naszej zgody.

Najlepiej cofnięcia zgody dokonać poprzez wysyłkę listu poleconego, aby przebiegło to sprawnie.

W przypadku, gdy mieliśmy opóźnienia w spłacie aktualnego kredytu  nasze prośby nic tutaj nie pomogą. W zależności od sumy zobowiązań jakie posiadamy, jedynym możliwym rozwiązaniem jest spłata zobowiązań z własnych środków, a następnie wyczyszczenie BIK. Często jest to niemożliwe zwłaszcza, gdy mamy dużą sumę zobowiązań wtedy najlepszym rozwiązaniem może być pożyczenie od trzeciej osoby środków na spłatę, bądź zaciągnięcie przez osobę trzecią zobowiązania. Następnie po wyczyszczeniu BIK przeniesienie zobowiązań na nas.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena