Nie chcesz czekać dłużej na płatnosci od kontrahentów? Dowiedz się jak faktoring moze Ci w tym pomóc!

Data dodania: 2017-10-05

Wyświetleń: 703

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 1

WIEDZA

-1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Faktoring co to jest i w czym może ci pomóc?

Faktoring co to jest i w czym może ci pomóc?

Jednym z rodzajów działalności  finansowych, pozwalających na łatwiejsze i sprawniejsze zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie jest faktoring, który pomaga w utrzymaniu płynności finansowej w firmie. Faktoring polega na szybkim wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostawa lub usług, połączony z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług.

W usłudze faktoringu występują trzy podmioty:

  • faktorant , czyli firma, jako dostawca towarów i usług
  • odbiorcy, czyli dłużnicy
  • faktor, firma udzielająca finansowania

          Faktoring to obecnie najszybciej rozwijająca się , najbardziej elastyczna i coraz bardziej pożądana usługa finansowa. Jej głównym zadaniem jest zamiana faktur z odroczonym terminem płatności na gotówkę.

         Polega to na nabyciu przez faktora wierzytelności, ich finansowania oraz na zarządzaniu nimi. W efekcie oznacza to, że faktorant (dostawca) otrzymuje zapłatę bezpośrednio po zrealizowaniu sprzedaży i przesłaniu do faktora kopii faktur wraz z dokumentami potwierdzającymi odbiór towaru. Faktorant otrzymuje zaliczkę , a jej wysokość jest uzależniona od warunków zawartych w umowie faktoringowej i może wynieść 90% kwoty faktury brutto, a pozostała część jest wypłacana  kiedy odbiorca ureguluje płatność na rachunek bankowy faktora po pomniejszeniu prowizji faktora za świadczoną usługę.

        W przypadku opóźnień z zapłatą przez odbiorcę faktorant  może liczyć na wsparcie ze strony faktora, który w jego imieniu upomni się o płatność.

                     Z ekonomicznego i prawnego punktu widzenia ( definicja Ottawska z 1988 roku) firma faktoringowa wykonuje co najmniej dwie z czterech czynności :

-finansuje bezsporne i niewymagalne należności

-prowadzi sprawozdawczość i konta dłużników

-prowadzi egzekwuję należności

-przejmuje ryzyko wypłacalności odbiorcy.

           Na faktorze spoczywa obowiązek kontrolowania rozliczeń z odbiorcami i prowadzenie ich kont księgowych, w rzeczywistości więc to nie dostawca, lecz faktor musi czekać na zapłatę od odbiorcy.

Faktoring jest bardzo dobrym rozwiązaniem , sprawdzającym się zarówno w przypadku dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, jak i firm mających przejściowe kłopoty z kontrahentami, regulującymi nieterminowo faktury.

            Dla kogo faktoring ?

-dla firm stosujących odroczone terminy płatności (kredyt kupiecki)

-dla firm poszukujących alternatywnych źródeł finansowania  bieżącej działalności

-dla przedsiębiorstw chcących zabezpieczyć  się przed niewypłacalnością odbiorców

-dla firm szukających sposobów na zdyscyplinowanie swoich kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań

-dla podmiotów gospodarczych poszukujących elastyczności i kompleksowych usług

 finansowych

-dla firm realizujących ekspansywną strategię zwiększenia obrotów między innymi poprzez stosunkowo długie terminy płatności.

Wśród podstawowych rodzajów faktoringu wymienić można :

- faktoring pełny

- faktoring niepełny

- faktoring odwrotny,

Faktoring pełny (faktoring bez regresu) polega na finansowaniu należności przy jednoczesnym przejęciu przez firmę faktoringową ryzyka niewypłacalności kontrahenta, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi się tym martwić.

Faktoring pełny może występować :

  • z ubezpieczeniem firmy faktoringowej (tj. polisa wykupioną przez firmę faktoringową w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym)
  • z polisą klienta ( tj. w ramach indywidualnego ubezpieczenia zawartego przez klienta z konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym).

Trzeba jednak pamiętać, że opcja faktoringu pełnego jest z wiadomych przyczyn o wiele droższa.

        Faktoring niepełny (z regresem) - ryzyko niewypłacalności dłużnika nie przechodzi na faktora.

 W efekcie nie można tu mówić o sprzedaży wierzytelności, gdyż w przypadku stwierdzenia niewypłacalności  zobowiązanie będące przedmiotem umowy powraca do sprzedawców lub usługodawcy. Faktor wypłaca klientowi zaliczkę, ale w przypadku  gdy wierzyciele w okresie regresu nie zapłacą określonych kwot, faktorant musi zwrócić w całości wypłaconą zaliczkę.

      Faktoring niepełny był wykorzystywany znacznie wcześniej, niż faktoring pełny. Banki i spółki faktoringowe uważały, że przejęcie przez faktora odpowiedzialności  stwarza zbyt wysokie ryzyko dla pozycji ekonomicznej faktora . Faktoring niepełny jest tańszy, ponieważ w przypadku , gdy faktor nie przejmuje na siebie całego ryzyka pobierana jest mniejsza prowizja.


       Faktoring odwrotny jest alternatywnym i zarazem wciąż mało popularnym sposobem finansowania bieżących zobowiązań handlowych podmiotów gospodarczych. Dzięki niemu można zwiększyć płynność finansową firmy i zbudować wizerunek rzetelnego przedsiębiorstwa.

      W klasycznej postaci polega on na wykupie przez faktora od podmiotu gospodarczego wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów i usług. Z kolei usługa faktoringu odwrotnego  jest skierowana nie sprzedawców, lecz do jednostek  dokonujących zakupu. Jego mechanizm polega na tym, że po złożeniu zamówienia u dostawcy ten wystawia fakturę i dostarcza produkt kupującemu. Następnie odbiorca (faktorant) przedstawia fakturę do wykupu w faktorowi, który płaci  dostawcy całość kwoty. Należną kwotę wykupu faktury wraz z odsetkami faktorant spłaca faktorowi w ustalonym terminie. Dzięki temu przedsiębiorca zyskuje więcej czasu na zapłatę zobowiązań związanych z zakupem towarów lub usług.

Potrzebujesz wiecej informacji na emat faktoringu? Zapraszamy na stronę www.faktoring.biz

Licencja: Creative Commons
-1 Ocena