Powszechnie uważa się, że testament rozwiązuje liczne problemy jakie mogą generować sprawy spadkowe. Warto więc wiedzieć, co powoduje, że testament staje się nieważny, by uniknąć błędów przy jego tworzeniu lub wiedzieć, że nasze dążenie do obalenia testamentu może zostać uwieńczone sukcesem. 

Data dodania: 2012-04-02

Wyświetleń: 1770

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jednym z najpopularniejszych błędów formalnych, który komplikuje sprawy spadkowe, jest to, że testament nie jest spisany własnoręcznie, tylko na komputerze lub podyktowany innej osobie, a sam dyktujący testament tylko się pod nim podpisuje. Testament holograficzny czyli własnoręcznie spisany, musi być w całości odręcznie napisany. Inaczej ma się oczywiście rzecz w przypadku testamentu notarialnego i allograficznego. Zdarza się też, że ktoś spisał swój testament, ale zapomniał go… podpisać. Oczywiście taki testament jest nieważny. Równie częstym i drobnym błędem jest nieumieszczanie daty na testamencie.

Małżonkowie nie powinni spisywać wspólnego testamentu na jednej kartce. W przypadku sporządzania testamentu obowiązuje zasada: jedna osoba – jedna kartka. W przypadku testamentu alograficznego (ale także ustnego, podróżnego i woskowego) konieczna jest obecność świadków. Nie każdy jednak może być świadkiem testamentu. Nie może być to osoba niepełnoletnia, niewidoma, głucha lub niema, niepotrafiąca czytać i pisać, nieznająca języka, w którym został sporządzony testament oraz osoba prawomocnie skazana za składanie fałszywych zeznań. Testament z takimi świadkami jest nieważny. Świadkiem testament unie może też być współmałżonek ani bliscy krewni współmałżonka oraz osoba, dla której przewidziano jakąś korzyść w testamencie. Zapis dotyczący tej korzyści będzie w tym wypadku nieważny.

Testament może sporządzać tylko osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona. Za nieważny można uznać testament sporządzony pod groźbą, pod wpływem błędu (oznacza to, że sporządzający testament w trakcie jego pisania pod uwagę bierze błędne informacje i do nich odnosi się w testamencie, gdyby dysponował wiedzą jak jest naprawdę, to wtedy nie podjąłby takich decyzji) oraz pisany w stanie wykluczającym lub wyraźnie utrudniającym logiczne i jasne rozumowanie (choroby psychiczne albo nałogi).

Licencja: Creative Commons
0 Ocena