SMED Single Minute Exchange of Die - to wymiana narzędzia w ciągu pojedynczych minut; metoda diagnozowania i usprawniania procesów produkcyjnych w przemyśle przetwórczym zapoczątkowana w 1950r. przez Shingeo Shingo – wybitnego przedstawiciela japońskiej nauki oraz specjalisty w zakresie organizacji i zarządzania.

Data dodania: 2011-06-08

Wyświetleń: 2432

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

SMED to zarówno nazwa metody szybkiego przezbrajania, jak i metodologii wdrażania tej metody. SMED jest elementem tzw. kompleksowych systemów zarządzania, takich jak Total Productive Maintenance czy System produkcyjny Toyoty. Definicja przezbrojenia mówi, że jest to czas który upłynie od zatrzymania maszyny po wyprodukowaniu ostatniej dobrej sztuki z partii poprzedniej, aż do uruchomienia jej przy produkcji pierwszej dobrej sztuki partii następnej.

Proces przezbrajania maszyn i urządzeń:

- przygotowanie demontażu, weryfikacja materiałów

- demontaż i montaż narzędzi

- centrowanie i ustawianie wymiarów i innych parametrów

- wykonanie próbnych egzemplarzy półfabrykatów

Etapy:

1. Etap przygotowawczy - szczegółowa analiza organizacji istniejącej w danej komórce organizacyjnej poprzez filmowanie całościowych procesów przezbrajania i dyskusję z robotnikami na temat przebiegu przezbrojenia.

2. Rozgraniczenie przezbrojenia wewnętrznego i zewnętrznego - wykonywanie poszczególnych czynności odpowiednio wcześniej celem redukcji czasu traconego na przezbrajanie wewnętrzne, realizowane podczas postoju maszyn, o 30-50%.

3. Przekształcenie przezbrojenia wewnętrznego w przezbrojenie zewnętrzne - np. podgrzewanie części wykonywane przed rozpoczęciem właściwego ustawiania i związanego z tym postoju co umożliwi jeszcze większą redukcje czasu przezbrajania.

4. Racjonalizacja wszystkich aspektów operacji przezbrajania - dokonywanie prób racjonalizacji każdego elementu przezbrajania wewnętrznego i zewnętrznego.

Techniki wykorzystywanie w metodzie SMED:

- lista pytań - dotyczy całokształtu operacji, na jej podstawie odbywa się podwójna weryfikacja w celu wykrycia usterek w warunkach wykonywanej operacji

- tablica weryfikacyjna - uzupełnia listę pytań, weryfikuje kompletność elementów niezbędnych do dokonania przezbrojenia

- próba funkcjonowania - zapewnia potwierdzenie o stanie technicznym maszyn gwarantującym sprawne ich funkcjonowanie, postuluje się między innymi standaryzację maszyn i urządzeń, szybkie mocowanie wymienianych narzędzi i ich racjonalne rozmieszczenie, odpowiednie przygotowanie przezbrojenia oraz stosowanie analizy wartości.

 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena