Pierwszy nabór na aplikację ogólną odbył się w 2009 roku. Dla wielu osób jest jeszcze tajemnicą. Poniżej znajdują się istotne informacje dotyczące egzaminu na aplikację ogólną i tego jak się do niego przygotować.

Data dodania: 2011-04-02

Wyświetleń: 2442

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Testy na aplikacje ogólną w 2011 roku? Na samą myśl masz ciarki? Poniżej znajdziesz informacje, które rozjaśnią Ci trochę drogę do zostania aplikantem aplikacji ogólnej!

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu powinno zawierać: odręczny bądź sporządzony w wersji elektronicznej z własnoręcznym podpisem wniosek o dopuszczenie do konkursu skierowany do Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; ankietę personalną ; życiorys; oryginał albo urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w konkursie; informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż dwa miesiące przed dniem jej złożenia; oświadczenie składającego zgłoszenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; kopię dowodu osobistego; 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Zgłoszenie może również złożyć kandydat, który złożył zaświadczenie, z którego wynika, że zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do naboru takiego kandydata jest złożenie przez niego, nie później niż 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu, odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

Test na aplikację składa się z 150 pytań zawierających cztery możliwe propozycje odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawidłowa. Za każde prawidłowe rozwiązanie kandydat uzyskuje jeden punkt. Test konkursowy trwa 180 minut. Podczas testu konkursowego nie można korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa ani innych opracowań mogących służyć pomocą przy rozwiązywaniu zadań.

Warunkiem dopuszczenia do drugiego etapu konkursu, jest uzyskanie z testu minimum punktów określonego przez Ministra Sprawiedliwości. W 2010 roku było to 110 punktów.

Drugi etap to praca pisemna sprawdzająca umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych w postaci zestawu trzech kazusów, po jednym z :

1. prawa prywatnego obejmującego: prawo cywilne materialne wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym,postępowanie cywilne, prawo pracy prawo spółek handlowych; 

2. prawa publicznego obejmującego: prawo konstytucyjne, prawo administracyjne materialne, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne, prawo międzynarodowe publiczne (prawo traktatów, międzynarodową ochronę praw człowieka i prawo wspólnotowe: ustrój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej)

 prawa karnego obejmującego: prawo karne materialne, materialne prawo wykroczeń,postępowanie karne;

Praca pisemna trwa 180 minut. W trakcie pracy pisemnej kandydaci mogą korzystać z aktów prawnych udostępnianych przez komisję konkursową. Za każde zadanie (kazus) można dostać od 0 do 25 punktów.

Opłata za udział w konkursie na aplikację ogólną w 2011 roku wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za prace, czyli będzie to kwota 693 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.


Licencja: Creative Commons
2 Ocena