Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany 1 stycznia 1997 ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Kandydaci na doradców podatkowych muszą zdać pisemną i ustną część egzaminu Jesteś ciekawy jak wygląda egzamin na doradcę podatkowego?

Data dodania: 2011-04-02

Wyświetleń: 1824

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do egzaminu składa do Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do 30 dnia przed wyznaczonym terminem części pisemnej egzaminu, wniosek o dopuszczenie do egzaminu.

Do wniosku, należy załączyć: oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o doradztwie podatkowym; odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia; potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej;

Egzamin na doradcę podatkowego składa się z części pisemnej i ustnej. Kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z części pisemnej egzaminu, składa do Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym deklaruje chęć zdawania części ustnej egzaminu, wniosek o wyznaczenie terminu tej części egzaminu.

Część pisemna egzaminu polega na:

1) rozwiązaniu testu na doradcę podatkowego składającego się ze 100 pytań;
2) rozwiązaniu zadania polegającego na sporządzeniu projektu wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu.

Część testowa egzaminu trwa 100 minut, a rozwiązanie zadania 180 minut. Rozwiązując test kandydat może korzystać wyłącznie z przepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy.

Każde pytanie testowe oceniane jest w następujący sposób:

1) odpowiedź prawidłowa - dwa punkty;
2) odpowiedź nieprawidłowa - minus jeden punkt;
3) brak odpowiedzi - zero punktów.

Rozwiązanie zadania oceniane jest w skali od 0 do 20 punktów.
 

Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej:

1) 80 % maksymalnej liczby punktów za rozwiązanie testu na doradcę podatkowego oraz
2) 10 punktów za rozwiązaniu zadania polegającego na sporządzeniu wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu.

Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań składającym się z dziesięciu pytań.

Skład egzaminacyjny ocenia odrębnie odpowiedź na każde pytanie, przyznając ilość punktów wyrażoną pełną liczbą w skali od 0 do 6 punktów za każdą odpowiedź. Punkty sumuje się łącznie za wszystkie odpowiedzi na pytania. Warunkiem zdania części ustnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 70 % maksymalnej liczby punktów.

Opłata za egzamin

Opłata za egzamin na doradcę podatkowego wynosi 900 zł. W przypadku negatywnego wyniku z części pisemnej albo ustnej egzaminu na doradcę podatkowego opłata za ponowny egzamin z tej części egzaminu wynosi 600 zł.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena