Posiadając kwalifikacje zawodowe możesz pracować na stanowisku biegłego rewidenta w firmie audytorskiej lub prowadzić samodzielną działalność. Dzięki szczegółowemu opisowi drogi do kwalifikacji dowiesz się jakie wymagania należy spełnić aby zostać biegłym rewidentem.

Data dodania: 2011-04-01

Wyświetleń: 3126

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Postępowanie kwalifikacyjne

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego  jest złożenie do Komisji Egzaminacyjnej, w terminie określonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego oraz kwestionariusza osobowego zawierającego: imię i nazwisko; datę i miejsce urodzenia; rodzaj i numer dokumentu tożsamości; obywatelstwo; wykształcenie; adres zamieszkania; dwie fotografie.

Opłata za pisemny egzamin na biegłego rewidenta  jest ustalana w kwocie nieprzekraczającej równowartości 20%, zaś za egzamin dyplomowy w kwocie nieprzekraczającej równowartości 30% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok kalendarzowy.

Egzaminy

Egzaminy na biegłego rewidenta składają się z pytań testowych i zadań sytuacyjnych obejmujących 10 tematów egzaminacyjnych z zakresu:

1) teorii i zasad rachunkowości;
2) zasad sporządzania sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
3) międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej;
4) analizy finansowej;
5) rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej;
6) zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej;
7) rewizji finansowej;
8) standardów rewizji finansowej;
9) etyki zawodowej i niezależności biegłego rewidenta;
10) wymogów prawnych dotyczących badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Egzaminy pisemne składają się z czterech sesji egzaminacyjnych, z których każda obejmuje 2 albo 3 egzaminy.  Zaliczenie egzaminów pisemnych z sesji I jest warunkiem przystąpienia do egzaminów pisemnych z sesji II. Egzaminy pisemne z sesji II i z sesji III kandydat na biegłego rewidenta może zdawać łącznie, a ich zaliczenie jest warunkiem przystąpienia do egzaminów pisemnych z sesji IV. Egzaminy z sesji od I do IV stanowią cykl egzaminacyjny.

Część pisemna egzaminu na biegłego rewidenta składa się z 4 bloków tematycznych zawierających łącznie 95 pytań testowych jednokrotnego wyboru i 7 zadań sytuacyjnych. Pytanie testowe jest pytaniem jednokrotnego wyboru, które jest oceniane w następujący sposób: odpowiedź prawidłowa — dwa punkty; odpowiedź nieprawidłowa — minus jeden punkt; brak odpowiedzi — zero punktów.

Zadanie sytuacyjne oceniane jest według skali punktowej podanej w zadaniu. Za nieprawidłowo rozwiązane zadanie lub brak rozwiązania nie stosuje się punktów ujemnych. Warunkiem zdania egzaminu pisemnego jest uzyskanie co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów z każdego bloku tematycznego.

Czas trwania poszczególnych egzaminów pisemnych jest uzależniony od liczby pytań testowych i zadań sytuacyjnych i nie może przekroczyć 240 minut. W trakcie egzaminu pisemnego kandydat na biegłego rewidenta może korzystać z przepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy, norm zawodowych, standardów rachunkowości, standardów rewizji finansowej, wskazówek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z urządzeń ułatwiających liczenie (kalkulatorów), z wyjątkiem urządzeń posiadających funkcje gromadzenia, przetwarzania i przenoszenia danych.

Część ustna trwa nie dłużej niż 50 minut i polega na udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań zawartych w jednym z 10 zestawów, wylosowanym przez kandydata na biegłego rewidenta. Udzielone odpowiedzi oceniane są z uwzględnieniem poprawności i spójności odpowiedzi oraz umiejętności stosowania przepisów prawa. Podczas części ustnej nie można korzystać z żadnych pomocy. Niezaliczenie części ustnej jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu.

Jednak to nie wszystko! Kandydat na biegłego rewidenta musi obdyć jeszcze praktykę, aplikację i zdać egzamin dyplomowy. Dopiero wtedy będzie miał możliwość wykonywać czynności rewizji finansowej. Droga do zawodu biedłego rewidenta jest długa i skomplikowana. Dużą popularnością cieszą się tzw. kursy biegłego rewidenta przygotowujące do egzaminów w czasie cyklu egzaminacyjnego.  Kursy to świetna sprawa, ale ich koszt jest dośc wysoki.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena