Pozew o eksmisję to pismo procesowe. Poprawna nazwa to pozew o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokalu. Pozew o eksmisję to pierwsze pismo w postępowaniu sądowym zmierzające do wydania wyroku eksmisyjnego. Najczęściej składny jest w sytuacji wygaśnięcia umowy najmu na skutek jej upływu czasu lub wypowiedzenia umowy najmu oraz dalszego bezumownego zajmowania lokalu przez najemcę. Eksmisja jest ostatecznością i może być przeprowadzona tylko po uzyskaniu stosownego wyroku sądowego.

Data dodania: 2023-10-02

Wyświetleń: 118

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Jak napisać prawidłowy pozew o eksmisję? Poradnik prawnika

Jak napisać pozew/wniosek o eksmisję?

Postępowanie eksmisyjne jest postępowaniem długotrwałym i złożonym. Podstawą pozytywnego zakończenia sprawy jest przygotowanie dobrego pozwu o eksmisję poprzedzonego właściwymi czynnościami przedprocesowymi. I tak dla przykładu przed złożeniem pozwu o eksmisję należy skutecznie, z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów prawa wypowiedzieć umowę najmu. Warto zatem skonsultować z prawnikiem specjalizującym się w prawie nieruchomości czy podjęte przez nas czynności przed złożeniem pozwu są wystarczające i czy nie ma żadnych przeszkód do złożenia pozwu. Gdy jesteśmy już na etapie sporządzenia pozwu należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów, które powinny znaleźć się w takim dokumencie.

 1. Określenie Sądu: Sąd Rejonowy, następnie wskazujemy miasto, wydział cywilny oraz adres sądu.
 2. Oznaczenie Stron postępowania: Podajemy dane strony powodowej (wynajmującego) i strony pozwanej (najemcy); imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, adresy do doręczeń, numer PESEL powoda. Jeśli powód zna PESEL pozwanego, również należy go podać w pozwie. Jeżeli stroną postępowania jest przedsiębiorca, wskazuje się NIP i siedzibę. Jeżeli stroną jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, dodatkowo należy wskazać numer KRS. Jeżeli powodów lub pozwanych będzie więcej, należy uwzględnić dane wszystkich.
 3. Oznaczenie rodzaju pisma: Tytuł pisma - pozew o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokalu.
 4. Wartość przedmiotu sporu: Określona kwotowo wartość tj. przy umowach zawartych na czas oznaczony - suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok. Przy umowach zawartych na czas nieoznaczony - suma czynszu za okres trzech miesięcy. Należy pamiętać, aby wartość zaokrąglić do złotówek.
 5. Petitum pozwy: Jest to określenie o co się wnosi w pozwie. W przypadku pozwu o eksmisję jest to wniosek o nakazanie pozwanemu, aby opróżnił, opuści i wydał powodowi lokal. Ponadto, można wnieść o zasądzenie kosztów sądowych. Niezbędnym elementem jest też zawnioskowanie, aby sąd ustalił czy pozwanemu nie przysługuje uprawnienie do lokalu socjalnego. Prawo do lokalu socjalnego przysługuje m.in. kobietom w ciąży, obłożnie chorym, osobom posiadającym status bezrobotnego, chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany lub ich sytuacja materialna pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie. W petitum pozwu może się znaleźć szereg dodatkowych wniosków takich jak wniosek o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności czy przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda.
 6. Osnowa wniosku lub oświadczenia: Niezbędne jest wskazanie czy podejmowane były starania o polubowne zakończenie sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia oraz wskazanie z jaką datą roszczenie stało się wymagalne. Datą wymagalności roszczenia jest pierwszy dzień od kiedy pozwany bezumownie zajmuje lokal.
 7. Fakty i okoliczności: Chronologiczny wykaz faktów i okoliczności, które składają się na podstawę do wystąpienia z pozwem. Przykładowo opisujemy umowę najmu tj. datę zawarcia i niektóre postanowienia. Następnie opisujemy wypowiedzenie umowy najmu, jej podstawy i przyczyny, wezwanie do opróżnienia, opuszczenia i wydania lokal, korespondencję między stronami, jeśli strony jakaś korespondencję prowadziły. Żadne dowody i fakty istotne dla sprawy nie powinny zostać pominięte.
 8. Podstawa prawna: Wskazanie przepisów prawa, które uprawniają do eksmisji. I tak, zgodnie z art. 675 § 1 k.c. po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. Idąc dalej, w myśl art. 222 § 1. k.c. właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.
 9. Dowody: Lista dowodów, które strona powodowa zamierza przedstawić. Dla przykładu umowa najmu, wydruk elektronicznej księgi wieczystej lokalu, wezwanie do dobrowolnego opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu mieszkalnego, korespondencja powoda z pozwanym, wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu ze świadków oraz stron czyli powoda i pozwanego.
 10. Informacja o opłacie sądowej: Opłata od pozwu: 200 zł (słownie: dwieście złotych). Opłata jest stała i wynika z art. 27 pkt 11) ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 11. Uzasadnienie właściwości sądu: w tym miejscu należy wpisać, sąd właściwy dla miejsca położenie nieruchomości ustalony w oparciu o art. 38 kodeksu postępowania cywilnego.
 12. Podpisy: Podpis Powoda (wynajmującego) lub jego pełnomocnika.
 13. Załączniki: Potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu. Następnie dla przykładu: umowa najmu, wydruk elektronicznej księgi wieczystej lokalu, wypowiedzenie umowy najmu, wezwanie do dobrowolnego opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu mieszkalnego, korespondencja powoda z pozwanym, odpis pozwu wraz z załącznikami w odpowiedniej ilości egzemplarzy.

Zapraszam do odwiedzenia stronę warszawskiego prawnika, gdzie mogą Państwo znaleźć prawidłowo przygotowany wzór pozwu o eksmisję.

Gdzie i w jakim terminie złożyć pozew o eksmisję?

Pozew o eksmisję należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Wskazanie numeru wydziału sądu obecnie nie jest konieczne, wystarczy ogólne wskazanie „wydział cywilny”. Należy również wskazać adres sądu. Pozew można bowiem złożyć osobiście w sądzie albo wysłać pocztą. Opłatę należy uiścić przed złożeniem pozwu, a do samego pozwu dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty.

Termin złożenia pozwu zależy od konkretnej sytuacji. Nie ma ścisłego "terminu" jako takiego, ale im wcześniej złożysz pozew, tym szybciej proces może się rozpocząć. Ostateczny termin zależy jednak od wielu czynników, takich jak okres wypowiedzenia umowy najmu, jeśli taki należy zachować czy czas potrzebny na zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów i dowodów. Przed złożeniem pozwu zaleca się podjęcie próby rozwiązania problemu na drodze negocjacji Jeśli te próby zawiodą należy złożyć pozew.

Podsumowanie

Doświadczenie uczy, że nie należy zwlekać z pozwem o eksmisję. Postępowanie sądowe jest długotrwałe, dlatego też im szybciej złożymy pozew tym lepiej. Nadmierne zwlekanie może spowodować, iż już na samym początku straciliśmy kilka miesięcy cennego czasu, który potrzeby jest sądowi na podjęcie pierwszych czynności w sprawie, takich jak badanie formalne pozwu, przesłanie pozwu do pozwanego i oczekiwanie na jego odpowiedź. Złożenie pozwu nie przeszkadza w prowadzeniu rozmów i negocjacji z osobą bezumownie zajmującą lokal. Pozew o eksmisję zawsze można wycofać. Niemniej jednak takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena