Artykuł, na który udziela się licencji Creative Commons pozwalając tym samym na jego rozpowszechnianie, to dziś jedno ze skuteczniejszych internetowych narzędzi promocji. Wiele osób wykorzystuje je w celu budowania marki swoich e-biznesów, mniejszych czy większych, poprzez przekazywanie internautom ...

Data dodania: 2007-09-24

Wyświetleń: 4266

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Artykuł, na który udziela się licencji Creative Commons pozwalając tym samym na jego rozpowszechnianie, to dziś jedno ze skuteczniejszych internetowych narzędzi promocji. Wiele osób wykorzystuje je w celu budowania marki swoich e-biznesów, mniejszych czy większych, poprzez przekazywanie internautom wartościowych, nieraz specjalistycznych treści. Bardzo często jednak można natknąć się na publikację, która została napisana w zupełnie innym celu. Część użytkowników globalnej sieci poszukując dodatkowego źródła dochodu zapisuje się do różnych programów partnerskich sklepów i serwisów internetowych. By na tym zarabiać muszą je promować, a nie zawsze robią to zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami.

Jednym z częściej popełnianych błędów jest wplatanie treści reklamowych w tekst artykułu, tak iż stają się one jego integralną częścią. Jest to praktyka stojąca w opozycji do art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji. Poddając analizie tę normę należy zauważyć, że reklamą sprzeczną z tym artykułem będzie taka, która łącznie spełni trzy przesłanki:
a. forma wypowiedzi,
b. zachęca do nabycia określonego dobra,
c. sprawia wrażenie neutralnej informacji.
Tak więc czynem nieuczciwej konkurencji nie będzie:
a. reklama graficzna, bowiem wypowiedź to ustny lub pisemny komunikat;
b. obiektywna informacja, która w żaden sposób nie będzie skłaniała czytelnika do skorzystania z czyjejś oferty;
c. treść reklamowa, która w publikacji zostanie wyodrębniona graficznie lub w inny sposób i odpowiednio oznaczona, tak że czytelnik będzie miał świadomość iż jest to materiał reklamowy.

Osoby, które nie przestrzegają tych zasad narażają się na poniesienie odpowiedzialności cywilnej i karnej. Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wspomnianej ustawy w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
1) zaniechania niedozwolonych działań,
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań,
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych,
5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych,
6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Art. 25 stanowi natomiast, że kto dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy podlega karze aresztu lub grzywny.

Podsumowując, umieszczając reklamy w formie tekstowej w publikacjach, należy pamiętać o tym by informować czytelnika, iż dana treść służy promocji określonego przedsiębiorcy.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena