Umowa o wykonanie strony internetowej jest umową o dzieło, którą regulują art. 627-646 Kodeksu cywilnego.

Data dodania: 2007-05-13

Wyświetleń: 18862

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Przez umowę o dzieło rozumiemy taki stosunek prawny, gdzie przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonej rzeczy, czynności, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 k.c.).

Różnica między umową o dzieło a umową zlecenia polega na tym, że umowa o dzieło musi zakończyć się określonym rezultatem. W tym przypadku będzie to poprawnie działająca strona internetowa.

Odrębną kwestią jest miejsce utrzymywania wykonanych stron internetowych. Wykonawca nie jest z mocy ustawy obowiązany do zapewnienia czy udostępnienia zamawiającemu określonych zasobów technicznych celem właściwego korzystania z dzieła. Nie oznacza to jednak, że w efekcie określonych unormowań między stronami wykonawcy nie można tego zadania przydzielić.

Niematerialny charakter dzieła sprawia, że rezultatem jest tu określone dobro, które nie jest rzeczą. Należy w tym miejscu zaznaczyć różnicę między faktycznym przedmiotem umowy a nośnikiem (np. płyta kompaktowa, dysk twardy), na którym umieszczone jest owo dobro. Strona internetowa to zbiór kodów i elementów graficznych, które połączone ze sobą tworzą określony obraz widoczny na monitorze komputera.

Aby wykonać stronę internetową potrzebne są określone materiały, takie jak grafiki, zdjęcia, logotypy itp. oraz treść, jaka ma być prezentowana na poszczególnych stronach. Elementów tych może dostarczyć zarówno zamawiający, jak i wykonawca. Zazwyczaj w tym zakresie niezbędne jest współdziałanie obu stron. Trudno sobie wyobrazić stronę internetową jakiegokolwiek podmiotu bez elementów ściśle z nim związanych (np. nazwa, logo, zdjęcia). Art. 640 k.c. wyraźnie stwierdza powinność współdziałania zamawiającego, gdy jest ono niezbędne do prawidłowego wykonania dzieła. W przypadku braku takiego współdziałania przyjmujący zamówienie może wyznaczyć odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po jego bezskutecznym upływie będzie mógł odstąpić od umowy. Materiały, które dostarczył zamawiający a nie zostały zużyte należy składając z nich odpowiedni rachunek zwrócić.

Art. 639 k.c. stanowi natomiast, że zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego.

Proces realizacji zadania może zostać na mocy umowy podzielony na określoną ilość etapów. Strona internetowa może być oddawana częściami. W takim przypadku należy również dokonać podziału sumy stanowiącej wynagrodzenie za wykonanie dzieła. Zgodnie bowiem z § 2 art. 642 k.c. jeżeli dzieło będzie oddawane częściami wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych.

Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy zanim dzieło zostanie ukończone nie płacąc pełnego wynagrodzenia, pod warunkiem że przyjmujący coś oszczędził z powodu niewykonania dzieła. Wprowadzenie etapowości prac, podzielenie świadczenia, pozwala domniemywać, iż taka oszczędność wynika z niewykonanych jeszcze części.

W chwili oddania strona internetowa powinna być wykonana prawidłowo, bez żadnych wad. W przypadku ich stwierdzenia zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Gdy wady nie zostaną usunięte w oznaczonym terminie zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wady są istotne bądź żądać obniżenia wynagrodzenia, jeżeli wady są nieistotne.

Wykonawca wydając stronę internetową musi umożliwić zamawiającemu korzystanie z niej. Wiąże się to z przekazaniem samego dzieła oraz, z reguły, przeniesieniem majątkowych praw autorskich na zamawiającego.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena