Dowiedz się czym jest działalność gospodarcza, poznaj definicję przedsiębiorcy i firmy.

Data dodania: 2007-05-12

Wyświetleń: 9159

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 1

WIEDZA

-1 Ocena

Licencja: Creative Commons

W myśl ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173 poz. 1807) działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 ustawy).

Przepis ten wyróżnia trzy przesłanki, których wystąpienie oznacza, iż należy mówić o działalności gospodarczej, mianowicie: wykonywanie działalności w celach zarobkowych w sposób zorganizowany i ciągły.

Zarobkowość należy rozumieć jako odpłatną, komercyjną działalność przedsiębiorcy, co nie zawsze związane będzie z osiąganiem zysku. Rozważanie kolejnej przesłanki prowadzi do wniosku, że z zorganizowanym trybem prowadzenia działalności mamy do czynienia, gdy nakierowana jest ona na działanie masowe (tak Z. Radwański, Prawo cywilne - cz. ogólna, s 210). Działanie ciągłe to natomiast działanie nie przypadkowe, nie periodyczne i którego koniec nie został z góry określony.

W związku z powyższym nie jest działalnością gospodarczą jednorazowe wykonanie np. strony internetowej dla konkretnego przedsiębiorcy przez osobę fizyczną. Co prawda takie działanie będzie zapewne odpłatne lecz nie będzie natomiast nakierowane na masowego odbiorcę i prowadzone w sposób ciągły.

Przedsiębiorca

Przedsiębiorcą jest podmiot, który we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. Działalność zawodowa zgodnie z art. 2 wspomnianej ustawy jest działalnością gospodarczą o ile spełnione są wskazane tam przesłanki. Przedsiębiorcą może być:
- osoba fizyczna (np. Jan Kowalski),
- osoba prawna (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacja),
- jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną lecz niebędąca osobą prawną (np. spółka komandytowa, spółka jawna).

Firma

Powszechnie pojęcie to rozumiane jest jako nazwa przedsiębiorstwa, przy pomocy którego wykonywana jest działalność. Jest to błędne przekonanie, gdyż nazwa przedsiębiorstwa nie musi być tożsama z firmą przedsiębiorcy.

Art. 432 § 1 KC stanowi, że każdy przedsiębiorca działa pod firmą. Jej treść zależna jest od rodzaju podmiotu prawnego wykonującego działalność. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko (art. 434 KC), a osoby prawnej i jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną lecz posiadającą zdolność prawną jest nazwa zawierająca określenie formy prawnej, które może być podane w skrócie (art. 435 KC), np. „ABC sp. z o.o.” czy „XYZ SA”.

Firmę przedsiębiorcy ujawnia się we właściwym rejestrze i jest ona niezbywalna.

Obowiązki administracyjnoprawne


Stwierdzenie, że wykonywanie danej działalności jest prowadzeniem działalności gospodarczej powinno być związane ze spełnieniem wymogów administracyjoprawnych, takich jak: wpis przedsiębiorcy do odpowiedniego rejestru, rejestracja w Urzędzie Skarbowym, uzyskanie nr REGON, czy zgłoszenie ZUS.

Ich niespełnienie nie powoduje uznania danej aktywności za nieprowadzenie działalności gospodarczej a obarczone jest sankcjami prawnymi. Tak więc jeżeli dana działalność jest zarobkowa, zorganizowana i ciągła należy zgodnie z prawem taką działalność zarejestrować.
Licencja: Creative Commons
-1 Ocena