Jak powinna być sporządzona umowa o pracę ..

Data dodania: 2009-07-27

Wyświetleń: 2821

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Pracodawca z pracownikiem powinien zawrzeć umowę o pracę na piśmie, jeżeli nie zachowa takiej formy, jego obowiązkiem jest poinformowanie pracownika, nie później niż w dniu rozpoczęcia przez niego pracy o rodzaju umowy i jej warunkach..

Jeżeli pracodawca nie dopełni obowiązku potwierdzenia rodzaju umowy o pracę i jej warunków, nie będzie to powodem nieważności zawartej umowy, ponieważ zgodnie z art. 73 § 1 Kc,który stosuje się na mocy art. 300 Kp,czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności.

W umowie o pracę powinno się określić rodzaj wykonywanej pracy w taki sposób, aby to nie budziło żadnych wątpliwości. Mając na myśli “rodzaj pracy”, rozumiemy typ czynności z których składa się umówiona praca. Wskazanie ogólnie jakiegoś zawodu jako rodzaju pracy nie będzie wystarczające.

Kodeks pracy nie określił pojęcia “miejsce pracy. Można rozumieć,że jest to jednostka przestrzeni, gdzie pracownik stale rozpoczyna i kończy wykonywaną pracę. Nie musi to być siedziba pracodawcy..

A więc od tak określonego miejsca pracy, który jest z jednym z warunków umowy o pracę, odróżniamy miejsce w którym pracownik będzie wypełniał swoje obowiązki pracownicze, które znajduje się w zakładzie pracy, lub poza nim, jeżeli pracownik wykonuje pracę związaną z przemieszczaniem (np. kierowca).

Każda umowa o pracę powinna określać wynagrodzenie za pracę, które odpowiada rodzajowi wykonywanej pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia i ich wysokości. Sposób ustalenia poszczególnych składników wynagrodzenia, może być określony w przepisach płacowych, które obowiązują u danego pracodawcy. W takiej sytuacji umowa o pracę powinna zawierać jasne odesłanie do odpowiednich przepisów..

W umowie o pracę powinno także określić się wymiar czasu pracy.Czyli wskazujemy w umowie o pracę “rozmiar etatu” (pełen etat, 1/2 etatu, 1/4 etatu).

Umowa o pracę powinna zawierać także dzień w którym pracownik powinien wstawić się w pracy w celu jej rozpoczęcia…
Licencja: Creative Commons
2 Ocena