Praca tymczasowa nie da Ci tak dużych przywilejów, jak ta na podstawie klasycznej umowy o pracę, ale jest korzystniejsza od umowy zlecenia lub o dzieło.

Data dodania: 2018-07-16

Wyświetleń: 535

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena
Pobierz artykul

Licencja: Creative Commons

Na czym polega praca tymczasowa?


W tego rodzaju pracy są trzy podmioty:
 

  • agencja pracy tymczasowej (to faktyczny pracodawca);
  • pracownik tymczasowy oraz
  • pracodawca użytkownik (dla niego świadczona jest praca).


Uwaga! Pracownik podpisuje umowę z agencją pracy tymczasowej, a agencja - z pracodawcą użytkownikiem.

Wszystkie sprawy administracyjne przejmuje na siebie agencja pracy tymczasowej:
 

  • wypłaca wynagrodzenie;
  • odprowadza podatki oraz
  • składki do ZUS.


Praca tymczasowa (sama nazwa na to wskazuje) - ma formę doraźnego, okresowego lub sezonowego zatrudnienia. Pracownik tymczasowy w ciągu 36 kolejnych miesięcy może pracować na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie dłużej niż przez 18 miesięcy (łącznie).

Uwaga! W praktyce często ten przepis się omija. Pracownik podpisuje umowę z inną agencją pracy tymczasowej. Jest to jak najbardziej dopuszczalne, żeby pracownik tymczasowy jednocześnie współpracował z kilkoma agencjami zatrudnienia.

Warto też tutaj wspomnieć o tym, że ta forma pracy jest szansą na zdobycie stałej posady. Około 20% pracowników tymczasowych jest później zatrudnianych u pracodawcy użytkownika na stałe.
 

Na jakiej podstawie zatrudnia się pracowników tymczasowych?


Zatrudniani są na podstawie:
 

  • umowy o pracę na czas określony lub
  • umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy.


Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę przedterminowo, zachowując ustawowy okres wypowiedzenia. W przypadku umów, które zawierane są na czas do 14 dni okres wypowiedzenia wynosi trzy dni, w przypadku umów dłuższych - siedem dni.

Uwaga! Agencja pracy tymczasowej powinna wystawić pracownikowi świadectwo pracy.
 

Urlop pracownika tymczasowego


Pracownikowi tymczasowemu przysługują dwa dni wolne po 30 dniach pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika (dyspozycyjność oznacza, ze urlop przysługuje nawet, gdy nie wykonuje on danej pracy, tylko jest do tego gotowy).

Gdy umowy zawierane są na mniej niż 30 dni, wówczas sumuje się je.

Dla przykładu: jeśli ktoś najpierw podpisał umowę na 8 dni, a po pewnym czasie na 30 to po przepracowaniu 22 dni z kolejnej umowy, nabywa prawo do 2 dni urlopu.

Jeśli pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu, agencja powinna mu wypłacić ekwiwalent, który ustalany jest w ten sposób, ze dzieli się wynagrodzenie uzyskane przez pracownika przez liczbę dni pracy, za które ono przysługuje.

Uwaga! Ekwiwalent za niewykorzystany urlop agencja musi wypłacić w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Zwolnienia lekarskie i wnioski urlopowe pracownik dostarcza agencji pracy tymczasowej, natomiast termin urlopu i jego długość uzgadnia z pracodawcą użytkownikiem.

Licencja: Creative Commons