Notariusz jest osobą, której powierzamy wykonanie pewnych czynności prawnych. Są to zwykle sprawy o istotnym znaczeniu, np. aktem notarialnym musi być potwierdzone dziedziczenie, kupno mieszkania u developera czy też założenie spółki handlowej.

Data dodania: 2017-06-02

Wyświetleń: 755

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Obowiązki notariusza względem klientów

W takich przypadkach w grę wchodzą naprawdę duże sumy pieniędzy, musimy mieć zatem pewność, że w kancelarii znajdziemy pełną, fachową pomoc.

Na notariuszu spoczywają obowiązki wynikające z kilku aktów prawnych, między innymi Prawa o notariacie, Rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej czy Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a także Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza. Warto w tym miejscu przypomnieć, że notariusz jest osobą zaufania publicznego i jego reputacja zawodowa powinna być nieskalana.

Tytuł niniejszego artykułu jest pewnym uproszczenie, ponieważ obowiązki notariusza narzucają mu określone zachowanie w stosunku nie tylko do swoich klientów, ale też strony przeciwnej. Dlatego też mówimy raczej o obowiązkach notariusza wobec stron czynności.

Najważniejsze z tych obowiązków to:
- wykonywanie czynności notarialnych według obowiązującego prawa, posługując się najlepszą wiedzą i wolą, z należytą starannością
- korzystanie z rozwiązań prawnych zgodnych z wolą i interesem klienta
- wstrzymanie się od dokonywania czynności, jeśli między stronami panuje konflikt, a także wyraźna sprzeczność interesów
- odmowa dokonania czynności zgodnych z prawem, ale mogącym przynieść szkodę jednej ze stron
- upewnienie się, że każda ze stron rozumie treść i sens sporządzanego aktu notarialnego
- zachowanie bezwzględnej tajemnicy zawodowej i nieujawnianie żadnych informacji związanych z wykonywanymi czynnościami, z tajemnicy tej może zwolnić notariusza tylko orzeczenie sądu lub zgodne oświadczenie wszystkich stron, które brały udział w czynności
- odpowiednie przechowywanie dokumentacji, przede wszystkim zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych
- zachowanie bezstronności i niezależności
- uczciwe i rzetelne dokonywanie czynności notarialnych
- pobranie od stron czynności podatków i opłat (taksy notarialnej) wymaganych prawem, ale nie większych, niż stanowią przepisy

Na notariuszu spoczywają obowiązki także w stosunku do innych notariuszy, przede wszystkim zakaz nieuczciwej konkurencji, dokonywanie czynności, do udokumentowania której przystąpił już wcześniej inny notariusz, a także lojalność zawodowa.

Licencja: Copyright - zastrzeżona