Jeszcze do niedawna rady pracowników mogły tworzyć tylko pracownicy w firmach zatrudniających powyżej 100 pracowników.

Od końca marca 2008 r. mają do tego prawo pracownicy w mniejszych firmach (powyżej 50 zatrudnionych pracowników).

Data dodania: 2009-08-20

Wyświetleń: 3060

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jeżeli w zakładzie pracy nie ma organizacji związkowej i pracownicy chcą założyć radę pracowników, muszą złożyć do pracodawcy wniosek o zorganizowanie do niej wyborów (wniosek podpisany przez co najmniej 10 procent pracowników )...

Następnie pracodawca ustala datę wyborów i podaje do kiedy można zgłaszać kandydatów (termin wyborów, pracodawca powinien podać przynajmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem)..

Kandydat na członka rady pracowniczej to pracownik z minimum rocznym stażem pracy i poparciem na piśmie co najmniej 10 pracowników...

Pracodawca ustala także razem z pracownikami, regulamin wyborów, w którym opisany będzie sposób powoływania i działania komisji wyborczej. Tajne głosowanie wyłoni trzech członków rady pracowniczej.

Wybory będą ważne jeżeli weźmie w nich udział co najmniej 50 procent pracowników. Jeżeli zagłosuje mniej osób, wybory odbędą się ponownie i wtedy na decyzje nie będzie miała wpływu ilość głosujących..

A jeżeli w zakładzie pracy działają związki zawodowe ?


W tym wypadku wygląda to trochę inaczej.. Wówczas to zarządy związków zawodowych wybierają radę pracowników i powiadamiają pracodawcę o jej składzie..

Kadencja rady pracowników trwa 4 lata i jej członkowie nie mogą być zwolnieni z pracy. Działalność rady pracowników finansuje pracodawca. Jeżeli w zakładzie pracy działają organizacje związkowe to one pokrywają wszystkie wydatki rady...

Podstawa prawna : (Dz.U.2006r.,nr 79, poz 550).

Kto może kandydować do rady pracowniczej ?


W myśl ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji ( DzU 79/2006,p.550), kandydatem na członka rady pracowniczej może być każdy pracownik, który zatrudniony był u danego pracodawcy przynajmniej przez 6 miesięcy.

Kandydatem na członka rady pracowniczej nie może  być pracownik, który reprezentuje pracodawce w zakładzie pracy, a więc :


kierownik działu i jego zastępcy
członkowie zarządu
główni księgowi
radca prawny

Do rady pracowniczej nie może także kandydować pracownik młodociany ...

Wybory do rady pracowników w przedsiębiorstwie wielooddziałowym


W ustawie  z 7.4.2006 r., która mówi o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550), nie określono jakie są techniczne zasady przeprowadzania wyborów do rady pracowników.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie wyborów jest pracodawca lub reprezentatywny związek zawodowy (związek zawodowy).

Na podstawie ustawy z 7.4.2006 r należy jedynie powołać komisje wyborczą i ustalić regulamin jej działania.  Komisja musi zorganizować wybory i to w dniu roboczym, a także w taki sposób by były bezpośrednie i tajne (art. 10 ust. 3 i 4 ustawy). Komisja wyborcza sporządza regulamin wyborów, który będzie najdogodniejszy dla specyfiki działalności danego zakładu pracy.

Głosowanie można zorganizować w formie elektronicznej,  gdyż ustawa nie nakazuje, żeby wybory odbywały się na ogólnym zebraniu pracowników . Jednak konieczne jest spełnienie warunku bezpośredniości i tajności glosowania.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena