W jaki sposób określić rodzaj pracy? Oznaczenie rodzaju pracy uznaje się za konieczny element, decydujący o skuteczności prawnej zawartej umowy o pracę.

Data dodania: 2009-08-06

Wyświetleń: 3117

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons


Art.29 Kodeksu pracy zawiera katalog elementów, które pracodawca powinien zamieścić w umowie o pracę.


Ustawodawca określił, że każda umowa o pracę musi określić:

* strony umowy

* rodzaj umowy

* datę zawarcia umowy

* warunki pracy i płacy

W szczególności pracodawca wskazuje w umowie o pracę, rodzaj pracy, miejsce wykonania pracy, wynagrodzenie za pracę, które odpowiada rodzajowi pracy ze wskazaniem składników wynagrodzenia za pracę, wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy.

Istotnymi przedmiotowo elementami umowy o pracę jest rodzaj pracy, wynagrodzenie, które odpowiada rodzajowi wykonywanej pracy oraz miejsce jej wykonania.

Brak któregokolwiek z tych elementów będzie powodem, że dany dokument nie będzie mógł być uznany za umowę o pracę. Określenie w umowie o pracę rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy, jest dla pracodawcy ważną informacją , na podstawie której pracodawca ma prawo wymagać od pracownika wykonywania ściśle określonych czynności.

Pracownik natomiast w momencie, gdy zawiera umowę o pracę, ma jasno sprecyzowane wymagania i oczekiwania swojego pracodawcy, które dotyczą jego pracy.

A więc brak tego elementu dla obu stron stosunku pracy, spowoduje, że będą znajdować się w bardzo niekorzystnej sytuacji. Pracownik nie wiedziałby jaką pracę ma wykonać i za co jest odpowiedzialny, a pracodawca nie miałby podstaw, aby wymagać od pracownika wykonywania określonych obowiązków.

Pracodawca określając rodzaj pracy w umowie o pracę może to zrobić nie tylko przez określenie stanowiska pracy.

Może wskazać w umowie o pracę:

* zawód

* funkcje

* specjalność

* charakter pracy

* czynności, które będzie wykonywał pracownik.

Zakres zadań pracownika, które wynikają z określonego stanowiska umowie o pracę, może być konkretyzowany pracownikowi nie tylko przez przedstawienie pisemnego zakresu czynności, ale także jako polecenia pracodawcy.

Polecenia pracodawcy muszą się jednak mieścić w granicach określonych rodzajem pracy. Jeżeli pracownik nie będzie stosował się do poleceń pracodawcy, które dotyczą pracy, narusza w ten sposób obowiązki pracownika i jest to uzasadniona podstawa do wypowiedzenia umowy o pracę.

Pracodawca już na początku pracy przydziela pracownikowi określone do wykonania zadania. Pracodawca ma prawo w trakcie zawierania z pracownikiem umowy o pracę włączyć do niej zakres obowiązków pracownika.

Stanowią one wówczas doprecyzowanie rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy. Taki rodzaj pracy wiąże pracodawcę i wyznacza jednocześnie granicę podporządkowania pracownika.

Pracownik więc nie musi wykonywać wszystkich poleceń pracodawcy, a jedynie te, które ma określone w umowie o pracę.

Zmiana rodzaju pracy, która została określona w ten sposób, będzie potrzebowała porozumienia stron stosunku pracy.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena