Wniosek o przyznanie pieniędzy z funduszu alimentacyjnego składa się do ośrodka pomocy społecznej w swojej miejscowości.

Data dodania: 2018-06-12

Wyświetleń: 402

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Uwaga! Aby otrzymać pieniądze na dzieci, musisz spełnić kilka warunków, bo pieniądze z funduszu alimentacyjnego są przyznawane naprawdę potrzebującym.

Wypełniasz wniosek o przyznanie pieniędzy z funduszu alimentacyjnego


Uwaga! Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego możesz pobrać w gminie.

We wniosku musisz podać następujące dane:
 

 • swoje imię i nazwisko;
 • adres;
 • swój numer PESEL oraz
 • dane dzieci też z ich numerami PESEL.


Uwaga! Jeśli masz kłopoty z wypełnieniem formularza, zwróć się o pomoc do pracownika socjalnego.

Wraz  z wnioskiem musisz złożyć:
 

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego albo oświadczenie o dochodzie;
 • zaświadczenie od komornika stwierdzające bezskuteczność egzekucji alimentów;
 • dokument, który potwierdza wiek dziecka (np. kopia jego aktu urodzenia);
 • kopię Twojego dowodu osobistego;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie alimentów lub ugody sądowej, albo ugody zawartej przed mediatorem.


Jeśli dziecko jest niepełnosprawne, konieczne jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uwaga! Musisz też złożyć oświadczenie, gdzie dziecko się uczy lub studiuje, bo pieniądze z funduszu przysługują na dzieci:
 

 • do ukończenia 18 lat albo
 • aż do ukończenia 25. roku życia, gdy uczy si e ono w szkole lub studiuje albo - bezterminowo, jeśli uprawniony do alimentów legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kryterium dochodowe wymagane do otrzymania pieniędzy z funduszu alimentacyjnego


Na podstawie zaświadczenia po dochodach, gmina wyliczy, czy spełniasz tzw. kryterium dochodowe.

Uwaga! Aby przyznano Ci świadczenie z funduszu alimentacyjnego, Twój dochód nie może przekroczyć 725 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie (netto, czyli po odliczeniu podatku oraz składek na ubezpieczenie w ZUS. Do dochodu nie jest wliczana renta socjalna dziecka, jeśli ono dostaje takie świadczenie z ZUS-u.
 

Wydanie decyzji o przyznaniu pieniędzy z funduszu alimentacyjnego


Decyzja o przyznaniu (bądź nie) świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostanie wysłana na Twój adres.

Uwaga! W razie decyzji odmownej możesz się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty odebrania decyzji.
 

Wysokość alimentów


Pieniądze, jakie możesz otrzymać z funduszu alimentacyjnego, są ograniczone kwotowo, nie mogą być wyższe niż 500 zł.

Ośrodek pomocy społecznej ustalając wysokość alimentów, weźmie pod uwagę to, jakie alimenty przyznał sąd i jeśli np. zasądził 400 zł alimentów na dziecko od ojca, to tyle pieniędzy miesięcznie będzie też przysługiwać z funduszu, ale gdy np. sąd przyznał 800 zł, to z funduszu alimentacyjnego może być wypłacane maksymalnie 500 zł.
 

Kto nie otrzyma pieniędzy z funduszu alimentacyjnego?


W niektórych sytuacjach gmina nie przyznaje świadczenia. Wówczas można starać się o zasiłki, stały lub okresowy. Pieniądze z funduszu nie należą się:
 

 • jeśli dziecko przebywa w całodobowej placówce (np. młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym) albo;
 • przebywa w rodzinie zastępczej.


Uwaga! O pieniądze z funduszu alimentacyjnego mogą ubiegać się nie tylko samotni rodzice. Nie ma przeszkody prawnej, by uzyskali je też rodzice, którzy zawarli związek małżeński lub żyją w konkubinacie. Ważne, by dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 725 zł netto miesięcznie.
 

Odwołanie od decyzji odmownej


Gdy ośrodek pomocy społecznej odmówi Ci przyznania alimentów, możesz się odwołać.

1. Odwołanie musisz złożyć  wciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji (termin liczy się od następnego dnia po jej odebraniu). Odwołanie kierujesz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a składasz w ośrodku pomocy społecznej.

2. W odwołaniu należy napisać, ze nie zgadasz się z decyzją ośrodka o nieprzyznaniu alimentów i uzasadniasz swoje zdanie.

Uwaga! Jeśli ośrodek pomocy społecznej nie zmieni wydanej decyzji, to ma obowiązek przekazać odwołanie w terminie 7 dni do samorządowego Kolegium Odwoławczego.

3. Kolegium zaś musi w ciągu 30,dni (od dnia, kiedy wpłynie do niego odwołanie) wydać decyzję i może: utrzymać w mocy decyzję ośrodka o odmowie przyznania alimentów lub wydać decyzję o ich przyznaniu, albo przekazać sprawę do ponownego rozpoznania - wtedy ośrodek musi jeszcze raz zbadać sytuację. Przy kolejnej decyzji odmownej możesz złożyć skargę do sądu.

Licencja: Creative Commons