W geodezji, czyli nauce o kształcie, wielkości Ziemi, pomiary sytuacyjne rozumiane są jako zdjęcie szczegółów sytuacyjnych i należą one do jednych z  podstawowych sposobów pozyskiwania danych geograficznych potrzebnych do tworzenia map geodezyjnych lub numerycznych modeli terenu.

Data dodania: 2011-05-09

Wyświetleń: 3371

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Podczas pomiarów geodezyjnych geodeta określa dane przestrzenne, czyli elementy geometryczne, równolegle ustalane są dane opisowe.
Punkt sytuacyjny jest określany przez geodetę w przyjemnym układzie współrzędnych i są to punkty załamania konturów dla obiektów powierzchniowych.Prace polowe podczas pomiarów sytuacyjnych dzielą się na dwa etapy:
-zagęszczenie istniejącej osnowy szczegółowej i pomiarowej
-pomiar na osnowę szczegółów terenowych.
Wytyczne techniczne do pomiarów geodezyjnych tego rodzaju znajdują się w instrukcji G-4 pomiary sytuacyjne i wysokościowe.
Przedmiotem pomiaru sytuacyjnego są szczegóły terenowe składające się na treść mapy zasadniczej, mianowicie:
-punkty geodezyjne osnowy
-granice państwa, podziału administracyjnego, obrębów administracyjnych
-działek, użytków rolnych
-ogrodzenia trwałe
-budynki i budowle
-uzbrojenie terenu
-rzeźba terenu
-rodzaje użytków gruntowych
-pomniki, cmentarze, figury przydrożne
-kontury klasyfikacyjne.
Podział szczegółów sytuacyjnych na grupy dokładności pomiaru ze względu na wyrazistość i trwałość i znaczenie gospodarcze:
Grupa I- obiekty dobrze identyfikowalne, zachowujące niezmienne położenie, ważne gospodarczo:
-znaki graniczne
-stabilizowane znakami naziemnymi punkty osnowy wysokościowej, grawimetryczne
-budynki, budowle, urządzenia techniczne w tym mosty, wiadukty, tunele, ściany oporowe, tory kolejowe i tramwajowe, przejazdy i estakady
-elementy naziemne sieci uzbrojenia terenu, studnie, krawężniki, latarnie, słupy, pomniki, figury, trwałe ogrodzenia
Grupa II – obiekty o mniej wyraźnych i mniej trwałych obrysach
-niestabilizowane punkty załamania granic
-budowle ziemne, nasypy, wykopy, rowy, kanały, groble, wały przeciwpowodziowe
-elementy podziemne sieci uzbrojenia tereny i nie rozgraniczone drogi publiczne
-zieleń miejska: parki, zieleńce, zieleń publiczna, trawniki, drzewa, boiska sportowe i pomniki przyrody
Grupa III – obiektu p niewyraźnych obrysach lub o małym znaczeniu
-użytki gruntowe, kontury klasyfikacyjne
-cieki i wody stojące o naturalnych liniach brzegowych
-oddziały leśne na obszarach lasów
-drogi leśne i gruntowe
-punkty wysokości naturalnej terenu
Pomiary geodezyjne Olsztyn wykonujemy w oparciu o osnowę poziomą z taką dokładnością położenia punktu szczegółu terenowego, aby błąd średni współrzędnych nie przekraczał wartości
I-0,1m
II- 0,3m
III- 0,5m
Norma dopuszcza, by dokładność pomiaru obiektów fakultatywnych (będących przedmiotem zainteresowania niektórych tylko branż) były ustalane przez zamawiającego pomiar.

Licencja: Creative Commons