Plan realizacyjny sporządzony w formie mapy jest głównym źródłem informacji dla pomiarów realizacyjnych.                           

Data dodania: 2011-04-29

Wyświetleń: 5988

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jest szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu, projektem inwestycji, planem generalnym zakładu przemysłowego lub projektem wszelkiego rodzaju obiektów inżynierskich.
Plan realizacyjny składa się z zespołu dokumentów w postaci map geodezyjnych, rysunków, danych liczbowych i opisów określających lokalizację, głównie wymiary i rozmieszczenie przewidywanych do realizacji obiektów.
Plan realizacyjny stanowi podstawę następujących prac geodezyjnych:
 - wykonania projektu osnowy realizacyjnej,
 - przygotowania danych geodezyjnych potrzebnych do wyznaczenia w terenie projektowanych budowli i urządzeń,
 - wyznaczenia danych geodezyjnych niezbędnych do wytyczenia w terenie osi głównej inwestycji lub punktów bazowych lokalizujących w terenie osnowę realizacyjną,
Geodezyjne opracowanie planu realizacyjnego polega na wykonaniu przez geodetę:
 - ustalenia układu współrzędnych osnowy,
 - ustalenia danych geodezyjnych do lokalizacji punktów osnowy realizacyjnej,
 - przeniesienia z planu realizacyjnego i projektów technicznych na szkice dokumentacyjne rysunku miar i współrzędnych elementów obiektów budowlanych podlegających wytyczeniu,
 - sprawdzenia wewnętrznej zgodności miar i współrzędnych,
 - obliczenia współrzędnych głównych punktów budowli (punkty granic, naroża budynków i hal, punkty przecięcia osi, punkty załamania osi i inne),
 - obliczenia elementów pomiarowych, tzw. miar realizacyjnych (długości, kąty, wysokości, spadki), służących do wytyczenia punktów w terenie,
 - obliczenia miar kontrolnych niezbędnych do kontroli usytuowania, kształtu i wymiarów obiektów.
Dokumentem powstałym w wyniku geodezyjnego opracowania projektu i będącym podstawą do wykonania tyczenia lokalizującego jest szkic dokumentacyjny sporządzony przez geodeta Olsztyn, który powinien zawierać:
 - rysunek lokalizowanego obiektu bez konieczności zachowania skali,
 - istniejące przewody i urządzenia podziemne oraz elementy podziemne budowli,
 - punkty osnowy realizacyjnej,
 - współrzędne charakterystycznych punktów tyczonego obiektu i punktów osnowy,
 - kierunek północy i kierunek osi X,Y układu współrzędnych osnowy realizacyjnej,
 - obliczone dane realizacyjne i wielkości kontrolne,
 - numer zlecenia i numer projektu.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena