Artykuły

post

Na czym polega rozgraniczenie nieruchomości ?

Nieruchomość jako cześć powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności powinna mieć konkretnie określone granice. Jednak w praktyce często można spotkać się z sytuacją gdy uległy one zatarciu wskutek upływu czasu bądź gdy istnieją jedynie na mapie lub istnieje spór między stronami co do ich przebiegu

post

Czynności geodety przy rozgraniczeniu nieruchomości

Proces rozgraniczenia nieruchomości składa się z trzech podstawowych etapów. Rozpoczyna się złożeniem przez właściciela nieruchomości do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosku o rozgraniczenie, który po pozytywnym rozpatrzeniu upoważnia geodetę do podjęcia stosownych działań.

post

Odwzorowania kartograficzne w geodezji

Dział geodezji zajmujący się nauką o mapach to kartografia. Zakres wiedzy o odwzorowaniach kartograficznych jest niezbędny w codziennej praktyce każdego geodety, który specjalizuje się opracowywaniem map geodezyjnych.

post

Na czym polega scalenie i podział gruntów ?

Zasady scalenia i podziału gruntów reguluje Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 27 sierpnia 1997 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości.

post

Koszty i korzyści scalenia i podziału gruntów

Scalenie i podział nieruchomości jest procesem obejmującym grunty o przeznaczeniu innym niż rolne i leśne i ma na celu poprawę struktury obszarowej danego terenu. Znacznie podnosi atrakcyjność gruntów dla potencjalnych inwestorów.

post

Specyfika pomiarów geodezyjnych

Geodezyjne pomiary (liniowe) obejmują metody pomiaru odległości między punktami w terenie. Można je podzielić na pomiary bezpośrednie, pomiary pośrednie oraz pomiary dalmierzowe.