Geodezja to nauka zajmująca się przede wszystkim badaniem kształtu i rozmiarów bryły ziemskiej oraz określeniem kształtu powierzchni Ziemi. Nazwa Geodezja wywodzi się z języka greckiego i stanowi połączenie wyrazów geo-Ziemia i daiso-będę dzielił; została wprowadzona przez Arystotelesa.

Data dodania: 2011-05-07

Wyświetleń: 2359

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Geodezja jako nauka zajmuje się również określeniem położenia wszystkich szczegółów sytuacyjnych znajdujących się na tej powierzchni takich jak rzeki, jeziora, użytki leśne i rolne, budowle.
Geodezję jako naukę można podzielić na:
-wyższą- jest to nauka o pomiarach wykonywanych na wielkich obszarach z uwzględnieniem wpływu kulistości ziemi
-niższą- określa zasady pomiarów na niewielkim obszarze bryły ziemskiej przy założeniu, że obszar ten stanowi powierzchnię płaską.
Oprócz podziału ogólnego wyodrębnić można również inne działy Geodezji, takie jak geomatyka, określana jako matematyka Ziemi, to jest nauka o pozyskiwaniu, analizie i interpretacji danych, zwłaszcza pomiarowych, które odnoszą się do powierzchni Ziemi. Do technologii geomatyki zaliczyć można geodezję i kartografię, systemy informacji przestrzennej, teledetekcję i fotogrametrię, numeryczny modem terenu.
Zastosowanie nauk geodezyjnych jest szerokie, gdyż obejmuje i wspomaga procesy z dziedzin takich jak planowanie przestrzenne, budownictwo, architektura i inne. Jest niezbędna na etapie tworzenia projektów budowlanych, planów zagospodarowania terenu, gdzie niezbędne jest wykorzystanie odpowiednich podkładów mapowych oraz wykonanie pomiarów (realizacyjnych i pomiarów powykonawczych).
Jednym z podstawowych rodzajów pomiarów w geodezji są pomiary geodezyjne sytuacyjne. Ich celem jest określenie kształtu wymiarów i wzajemnego położenia wybranych obiektów położonych na powierzchni Ziemi. Tą powierzchnią odniesienia może być płaszczyzna, sfera, elipsoida obrotowa czy inna powierzchnia. Istota pomiarów sytuacyjnych polega na pomiarze pewnych wielkości geometrycznych w figurze geometrycznej którą tworzą punkt określany oraz dwa punkty o znanym wzajemnym położeniu. Podstawowym wzajemnym wyróżnikiem poszczególnych metod pomiaru jest dobór mierzonych wielkości. W praktyce zastosowanie ma metoda domiarów prostokątnych, zwana również metoda ortogonalną lub metodą rzędnych i odciętych, która polega na zrzutowaniu punktów wyznaczających szczegóły sytuacyjne na linię osnowy pomiarowej. Metoda przedłużeń natomiast polega na przedłużaniu odcinka zdejmowanego do przecięcia z linią osnowy pomiarowej. Metoda wcięć liniowych polega na pomiarze odległości od punktu zdejmowanego do dwu punktów leżących na linii osnowy pomiarowej.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena