Mapa jest obrazem powierzchni Ziemi wykonanym na płaszczyźnie w pomniejszeniu, czyli przy zastosowaniu odpowiedniej skali. Szczególnym rodzajem map są mapy geodezyjne, wykorzystywane do różnych celów, głównie związanych z budownictwem i projektowaniem.

Data dodania: 2011-05-07

Wyświetleń: 2264

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Ze względu na treść, mapy dzielą się na ogólnogeograficzne - przedstawiają elementy krajobrazu, takie jak ukształtowanie terenu i jego pokrycie oraz tematyczne - prezentują wybrane zagadnienia fizyczno-geograficzne, zwykle na podstawie lub z wykorzystaniem elementów treści map ogólnogeograficznych. Co więcej, ze względu na skalę mapy można podzielić na wielko(skala większa niż 1:200000), średnio oraz mało skalowe (skala mniejsza niż 1:1000000).
Wyróżnić można również mapy geodezyjne, sporządzane w trakcie realizacji pomiarów realizacyjnych bądź pomiarów powykonawczych, gdzie podstawowymi elementami składowymi są osnowa (podstawa) matematyczna, na która składają się: odwzorowanie kartograficzne, skala mapy, punkty geodezyjne, wybrana treść mapy oraz legenda.
Główną cechą mapy geodezyjnej, a zarazem największą jej zaletą jest wymierność, czyli możliwość odczytywania z mapy rzeczywistych wymiarów przedmiotów oraz ich położenia na Ziemi i względem siebie.
Kolejną cechą map geodezyjnych oraz innych rodzajów map jest czytelność ich treści. Decydują o niej dokonanie generalizacji, czyli wyboru i uogólnienia przedstawianych przedmiotów i zjawisk geograficznych, oraz zastosowanie znaków umownych (symboli kartograficznych). Powierzchnią odniesienia w przypadku map o dużej skali jest powierzchnia elipsoidy ziemskiej, a dla map małoskalowych - kuli ziemskiej. Mapę do celów projektowych wykonuje geodeta z uprawnieniami.
O stopniu zmniejszenia tego obrazu powierzchni Ziemi informuje skala mapy. Jest to liczba wyrażająca stosunek długości określonego odcinka na mapie do jego długości przedstawionej na powierzchni odniesienia.
Generalizacja kartograficzną jest celowy wybór i uproszczenie treści mapy z podkreśleniem charakterystycznych cech przedstawionego obrazu lub zjawiska. Konieczność generalizacji wynika z ograniczonej powierzchni mapy malejącej wraz ze zmniejszaniem jej skali oraz różnego przeznaczenia.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena