Analiza finansowa z wykorzystaniem cash flow jest w stanie powiedzieć dużo więcej o kondycji przedsiębiorstwa, niż bazująca tylko na prostym rachunku zysków i strat, a przez to jest bardziej przydatna przy planowaniu inwestycji.

Data dodania: 2010-02-15

Wyświetleń: 1854

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jednym z podstawowych elementów składających się na kompletną analizę przedsiębiorstwa jest rachunek przepływów pieniężnych (RPP), popularnie określany również jako cash flow. Analiza finansowa z wykorzystaniem cash flow jest w stanie powiedzieć dużo więcej o kondycji przedsiębiorstwa, niż bazująca tylko na prostym rachunku zysków i strat, a przez to jest bardziej przydatna przy planowaniu inwestycji.

Rachunek przepływów pieniężnych, bowiem oprócz danych dotyczących sprzedaży czy kosztów, bierze też pod uwagę szczegółowe dane o przepływach środków pieniężnych, czyli o wszelkich wpływach i wypływach z firmy.

RPP zbudowany jest z danych, które dzieli się zwykle na trzy kategorie:
• saldo przepływów środków pieniężnych na działalności finansowej;
• saldo przepływów środków pieniężnych w działalności operacyjnej;
• saldo przepływów środków pieniężnych w działalności inwestycyjnej.

Pierwsza kategoria obejmuje takie operacje, jak: wypłata dywidendy, podwyższenie kapitału akcyjnego, zaciąganie i spłata kredytów oraz emisja i spłata obligacji.

Druga kategoria przy analizie finansowej wykorzystującej cash flow bierze pod uwagę operacje przeprowadzane na zasobach trwale związanych z firmą. Będą to więc środki przeznaczane na zakupy majątku trwałego oraz pozyskiwane przy jego zbyciu, a także sumy wydane na zakup akcji czy obligacji oraz pozyskane jako odsetki od lokat pieniężnych.

Wreszcie w skład trzeciej kategorii wchodzą dane dotyczące działań nakierowanych na uzyskanie zysku. Przede wszystkim są to więc wpływy ze sprzedaży towarów i usług oraz środki pochodzące z dzierżawy lub najmu lokali. W skład tej kategorii wchodzą również wydatki na zapłacenie podatków, ceł, kosztów zatrudnienia pracownika, ubezpieczeń, kosztów energii, dostawców i innych wykorzystywanych usług.

Suma wszystkich tych sald obrazuje nam zmianę w środków pieniężnych firmy w danym okresie rozliczeniowym, na podstawie której. Dzięki temu dużo prościej stawiać prognozy na przyszłość w oparciu o analizę finansową.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena