Najprostszą odpowiedzią na pytanie: jak inwestować na Forex, byłoby stwierdzenie: "należy inwestować mądrze". Jakie narzędzia możemy wykorzystać, aby nasze inwestycje były faktycznie przemyślane i obarczone najmniejszym możliwym ryzykiem? Są to, przede wszystkim, analiza techniczna i analiza fundamentalna- sposoby badania rynku znane każdemu traderowi.

Data dodania: 2015-11-05

Wyświetleń: 1243

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Analiza techniczna i analiza fundamentalna – podstawowe narzędzia inwestora

Te dwa rodzaje analizy mają służyć zbadaniu rynku walut (lub dowolnego innego rynku- na przykład surowców lub towarów nietrwałych), które pozwoli z jak największym prawdopodobieństwem przewidzieć zmiany cen i, co za tym idzie, ocenić słuszność i rentowność ewentualnej inwestycji.


Analiza fundamentalna – każdy czynnik jest istotny


Analiza fundamentalna służy ocenie kondycji danej waluty lub surowca i uwzględnia informacje takie, jak: otoczenie globalne, regionalne i mikroekonomiczne. Dodatkowo, można w takiej analizie posiłkować się prognozami, raportami rynkowymi lub innymi źródłami informacji. Istotne znaczenie mogą mieć takie dane, jak na przykład PKB danego kraju lub stopa bezrobocia. Kluczowa może okazać się znajomość bieżących wydarzeń dotyczących gospodarki danego kraju- na przykład politycznych czy nawet pogodowych (na przykład, klęski żywiołowe mające wpływ na rolnictwo).


Analiza techniczna – historia lubi się powtarzać


Analiza techniczna polega na odczytywaniu wykresów zawierających informacje na temat historycznego zachowania cen analizowanej waluty lub surowca. Ten sposób badania zakłada, że ceny akcji, walut, surowców podlegają powtarzalnym schematom i trendom, które można zaobserwować podczas wnikliwej analizy. Poprawne odczytanie danych wymaga dużej wiedzy, jednak bez problemu można opanować niezbędne informacje na darmowym szkoleniu oferowanym przez brokerów. 


Trendy widoczne na wykresie


Można wyróżnić trzy rodzaje trendów, którym podlegają waluty: wzrostowy, spadkowy i horyzontalny. Trend wzrostowy widoczny jest na wykresach, gdy słupki cenowe położone są coraz wyżej. Analogicznie, o trendzie spadkowym możemy mówić, gdy słupki cenowe położone są na wykresach coraz niżej. Trend horyzontalny, zwany także bocznym, ma miejsce, gdy dołki i szczyty cenowe zamykają się na wykresie w tym samym obszarze. Prawidłowe odczytanie wykresu pozwala na zwiększenie prawdopodobieństwa, że decyzja o kupnie lub sprzedaży waluty będzie trafna.


Który typ analizy jest najkorzystniejszy?


Analiza fundamentalna i analiza techniczna mogą być stosowane równolegle. Różnica pomiędzy tymi dwoma sposobami badania rynku polega na tym, że analiza fundamentalna pozwala zdecydować, którą walutę kupić lub sprzedać, natomiast analiza historyczna pomaga zorientować się, kiedy najkorzystniej dokonać transakcji. W przypadku krótkookresowego horyzontu inwestycyjnego, bardziej przydatna okaże się analiza techniczna. Stałe monitorowanie wskaźników makroekonomicznych, na których bazuje analiza fundamentalna, pozwala inwestorowi nabrać odpowiedniej perspektywy przy długoterminowych planach inwestycyjnych. Niezależnie od tego, którą ze strategii stosuje inwestor, warto znać oba typy analizy.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena