Podatkowa księga przychodów i rozchodów stanowi narzędzie którego celem jest regularne prowadzenie aktualnej ewidencji księgowej. W KPiR księguje się w formie uproszczonej wszelkie przychody oraz wydatki danego przedsiębiorstwa. Obowiązek jej prowadzenia pozwala na rozliczanie się z urzędem skarbowym przedsiębiorcy w zakresie podatkowym.

Data dodania: 2021-10-29

Wyświetleń: 381

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) - kompendium wiedzy

Poprzez prowadzenie tego dokumentu, przedsiębiorca jest w stanie ustalić swoje zobowiązania z zakresu podatku dochodowego a także sprawnie rozliczyć się z urzędem skarbowym. Co ważne, na jej podstawie można określić jak funkcjonuje dane przedsiębiorstwo.

W księdze przychodów i rozchodów powinny być na bieżąco księgowane wszelkie przychody (także ze sprzedaży), zakup towarów oraz materiałów wraz z kosztami ubocznymi dotyczącymi tych zakupów, ponoszone wydatki (w tym także wynagrodzenia) oraz koszty prac badawczo-rozwojowych. Do ewidencji w księdze przychodów i rozchodów nie trzeba ujmować różnego rodzaju zaliczek, kosztów inwestycji które nie zostały jeszcze zakończone i są w trakcie realizowania, jednorazowej pomocy na założenie działalności gospodarczej oraz obrotu opakowaniami zwrotnymi.

Kto może prowadzić KPiR? Kto jest zwolniony z obowiązku jej prowadzenia?

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów dotyczy tylko części podatników. Zakres podmiotowy został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów a także w przepisach ustawy  PIT i taki obowiązek nakłada na przedsiębiorców którzy:

  • prowadzą działalność jako osoby fizyczne które rozliczają się na zasadach ogólnych lub w formie podatku liniowego i uzyskują przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • prowadzą działalność w formie spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich lub spółek cywilnych osób fizycznych.

Co więcej ewidencjonowanie przychodów i wydatków w tej formie powinni prowadzić także duchowni (pod warunkiem zrzeczenia się przez nich opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego) oraz w niektórych przypadkach osoby, które prowadzą specjalne działy produkcji rolnej lub wykonują działalność na podstawie umów agencyjnych.

Obowiązki przedsiębiorcy związane z KPiR

Każdy przedsiębiorca decydujący się na prowadzenie KPiR powinien założyć ją w określonym przepisami terminie. Pierwszy raz w tym samym dniu w którym rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, a następnie z dniem 1 stycznia w każdym kolejnym roku podatkowym. Jeśli podatnik zdecyduje się na zlecenie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zewnętrznemu biurowi rachunkowemu, dodatkowo jest zobowiązany do złożenia zawiadomienia naczelnikowi urzędu skarbowego tego faktu. Więcej informacji o prowadzeniu takiej księgi, a także przykładową ofertę biura rachunkowego zjamującego się prowadzeniem KPiR znajdziesz pod adresem URL.

Co ważne, podatnik jest zobowiązany ewidencjonować swoje przychody jeden raz w ciągu dnia, na koniec tego dnia lub w dniu następnym jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży.  Księgę może prowadzić zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, przy czym przepisy zakładają szczegółowe warunki prowadzenia obu tych rodzajów dokumentacji. KPiR powinna być przechowywana przez okres pięciu lat, który liczony jest od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin przedawnienia zobowiązania czyli płatności podatku dochodowego.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena