Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na każdego z rodziców obowiązek dbania o dziecko, wychowywania go i łożenia na jego utrzymanie. Nie zawsze udaje się to robić wspólnie, bo czasem jedno odchodzi, ale to nie znaczy, że jest zwolnione ze swoich powinności względem dziecka.

Data dodania: 2018-06-15

Wyświetleń: 375

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Uwaga! Najlepszym rozwiązaniem jest wspólnie ustalić, jaką kwotę miesięcznie będzie przekazywał rodzic, który nie mieszka z dzieckiem (nie jest do tego potrzebna umowa na piśmie, ale lepiej ją sporządzić). Często jednak trudno o porozumienie i wtedy pozostaje droga sądowa.
 

Pozew o alimenty


Można go napisać samodzielnie i to zarówno na komputerze, jak i odręcznie. W piśmie podaj:
 

  • nazwę i adres sądu, do którego składasz pozew;
  • imię i nazwisko powoda (dziecka i Twoje, jako jego przedstawiciela ustawowego) oraz adres;
  • dane pozwanego (rodzic, który nie mieszka z dzieckiem), wraz z jego adresem;
  • wartość przedmiotu sporu (suma świadczeń alimentacyjnych za rok, czyli musisz pomnożyć kwotę alimentów, jakich się domagasz miesięcznie, przez dwanaście).


Uwaga! Masz prawo domagać się alimentów za okres dłuższy niż trzy lata wstecz.

Twoje żądania (wskaż, czego się domagasz - jakiej kwoty, do kiedy płatnej. Nie zapomnij o odsetkach na wypadek zwłoki w płatności);
uzasadnienie (opisz krótko swoją sytuację rodzinną i materialną. Podaj, ile wynoszą Twoje zarobki, comiesięczne opłaty, jakie są średnie miesięczne koszty utrzymania dziecka. Przedstaw, w jakiej sytuacji jest pozwany rodzic, ile zarabia, czy ma jakiś majątek.

Uwaga! Na poparcie swoich twierdzeń musisz mieć dowody: zaświadczenie o zarobkach z Twojego zakładu pracy lub z urzędu pracy i pobierasz zasiłek (osoby bezrobotne), oraz dokumenty, które obrazują koszty utrzymania dziecka (np. faktury lub przelewy za dodatkowe zajęcia dla dziecka, jego leczenie, zakup ubrań, podręczników.

Koszty utrzymania mogą też potwierdzić  świadkowie, np. dziadkowie dziecka, którzy z Wami mieszkają.

Uwaga! W pozwie o alimenty poproś sąd o rozpatrzenie sprawy pod Twoją nieobecność, bo może się tak zdarzyć, że nie będziesz mógł być na rozprawie, a brak takiego zastrzeżenia spowoduje, ze termin nowej znacznie się odwlecze.
 

  • podpis (musisz własnoręcznie podpisać pozew).


Wraz z pozwem o alimenty złóż:
 

  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka;
  • wyrok rozwodowy lub akt ślubu (jeżeli nadal jesteś w związku małżeńskim);
  • oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo.


Uwaga! Jeżeli nie wiesz, gdzie przebywa pozwany rodzic dziecka, wystąp do sądu z wnioskiem o ustanowienie dla niego kuratora. Warto również dołączyć do pozwu wniosek o tzw. zabezpieczenie powództwa, bo na tej podstawie sąd może nakazać płacenie alimentów jeszcze w trakcie trwania procesu.
 

Gdzie złożyć pozew o alimenty?


Złóż go w wydziale rodzinnym i nieletnich sądu rejonowego.  Możesz wybrać ten, w którego okręgu mieszka pozwany rodzic dziecka lub, jeśli do dla Ciebie wygodniejsze, sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka, a wiec twojego.

Pismo należy złożyć w dwóch egzemplarzach, jeden dla sądu, drugi dla pozwanego.

Uwaga! Jeśli dołączasz jakieś dokumenty, musisz zrobić kserokopię załączników dla pozwanego. Pozew możesz złożyć osobiście, w biurze podawczym lub wysłać listem poleconym (zachowaj dowód nadania). Jeśli zanosisz go samodzielnie, zrób kolejną kopię i poproś o pokwitowanie, że pozew został złożony. Pozew o alimenty jest zwolniony z kosztów sądowych.

Licencja: Creative Commons