Każdy student na zakończenie studiów licencjackich i magisterskich jest zobowiązany do napisania pracy dyplomowej, która potwierdza jego wiedzę i umiejętności z określonej dziedziny. Jednak poprawne przygotowanie pracy to nie tylko wiedza merytoryczna, ale też znajomość zasad redagowania.

Data dodania: 2015-02-17

Wyświetleń: 1745

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Czym jest praca dyplomowa?

Praca dyplomowa jest potwierdzeniem ukończenia przez studenta szkoły wyższej i uzyskania przez niego tytułu zawodowego w zakresie dziedziny, którą studiował. Jest to pisemne opracowanie o charakterze teoretycznym lub badawczym, o objętości kilkudziesięciu, a czasami nawet kilkuset stron, w zależności od stopnia kończonych studiów. W związku z tym, praca może być pisana na zakończenie:

  • studiów licencjackich I stopnia (tytuł licencjata),
  • studiów inżynierskich I stopnia (tytuł inżyniera),
  • studiów magisterskich II stopnia (tytuł zawodowy magistra),
  • studiów doktoranckich III stopnia (stopień naukowy doktora).

Aby uzyskać określony tytuł bądź stopień, wymagane jest zredagowanie pracy na określony temat, a następnie jej pozytywna obrona przed komisją, w której skład wchodzą między innymi promotor i recenzenci.

Jak wybrać temat?

Temat pracy dyplomowej musi wskazywać na zagadnienie, które w pracy zostało omówione. Wyboru dokonuje student samodzielnie bądź po konsultacjach z promotorem, który udziela pomocy seminarzyście na każdym etapie redagowania pracy, aż do momentu jej złożenia.

Zagadnienie, a tym samym temat student zawsze wybiera zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Może się jednak zdarzyć, że uzyskanie materiałów potrzebnych do przygotowania pracy na wybrany temat będzie problematyczne. Dlatego zawsze przed podjęciem ostatecznej decyzji student powinien skonsultować się z promotorem lub pracownikiem naukowym posiadającym wiedzę w danej dziedzinie. Powoli to na doprecyzowanie tematu i sformułowanie go w taki sposób, aby możliwe było pełne przeanalizowanie i opracowanie wybranego zagadnienia.

Jak napisać pracę dyplomową?

Aby prawidłowo napisać i przygotować pracę dyplomową, konieczna jest zarówno wiedza merytoryczna z zakresu wybranej tematyki, jak i wiedza dotycząca zasad redakcyjnych. Student przede wszystkim musi pamiętać o zgodności treści pracy z tytułem, a także o:

  • prawidłowym wnioskowaniu (na podstawie analizy lub badań),
  • wyborze odpowiednich źródeł,
  • prawidłowej konstrukcji (wstęp, rozdziały, podrozdziały, aneksy, bibliografia, zakończenie),
  • poprawności językowej,
  • wymogach edytorskich.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena