Częstym problemem studentów piszących pracę dyplomową na kierunku humanistycznym jest stworzenie rozdziału metodologicznego. W tym artykule przedstawiony zostanie przykładowy schemat takiego rozdziału.

Data dodania: 2012-12-29

Wyświetleń: 43138

Przedrukowań: 1

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Przy tworzeniu rozdziału metodologicznego przydaja nam się następujące książki:
E. Babbie - "Badania społeczne w praktyce",
J. Sztumski - "Wstęp do metod i technik badań społecznych",
L. Gruszczyński - "Elementy metod i technik badań socjologicznych",

Rozdział metodologiczny powinien składać sie z kilku podrozdziałów:

Podrozdział 1. Typy i cele badań
W pierwszym z podrozdziałów można opisać typy badań jakimi będziemy się posługiwali. Wyróżnić można trzy najważniejsze typy badań, a są to eksploracja, opis i wyjaśnienie. Można tutaj opisać te trzy typy a później przedstawić jaki charakter będzie miała nasza praca. Następnie należy określić cele naszych badań (np. Moja praca będzie miała charakter opisowy. Celem moich badań jest opisanie sposobu, w jaki motywacja działa na pracowników).

Podrozdział 2. Problem badawczy, pytania i hipotezy badawcze
Drugi podrozdział może zawierać opis problemu badawczego, a także pytań i hipotez badawczych. Na początku opisujemy czym jest problem badawczy, nastepnie przedstawiamy jaki jest problem badawczy w naszej pracy. Później wyjaśniamy czym są pytania badawcze i przedstawiamy pytania badawcze, na które chcemy otrzymać odpowiedź w swojej pracy. Na końcu tego podrozdziału wyjaśniamy czym są hipotezy i przedstawiamy hipotezy z naszej pracy. Hipotezy są odpowiedziami na wcześniej postawione pytania badawcze, ale odpowiedzi te będziemy dopiero weryfikować w póŸniejszych rozdziałach pracy badawczej.

Podrozdział 3. Metody i techniki badawcze zastosowane w pracy.
Kolejny podrozdział może opisywać metody i techniki badawcze. Należy tutaj opisać jaką metodę i technikę badawczą zastosowaliśmy w naszej pracy. Najczęściej stosowaną techniką badawczą jest ankieta.

Podrozdział 4. Dobór próby badwczej.
W następnym podrozdziale można opisać czym jest próba badawcza i jakie są typy doboru próby, a następnie opisać próbę badawczą, którą badaliśmy w naszej pracy, a więc reprezentację danej społeczności, która była badana.

Podrozdział 5. Zmienne i wskaŸniki.
W ostanim podrozdziale opisujemy zmienne i dobór wskaźników. Zmienne dzielimy na zależne i niezależne. Przykładowo jeśli badamy wpływ zjawiska A na zjawisko B, to zjawisko A jest zmienna niezależną, gdyż stale wpływa i nie zależy od niczego, natomiast zjawisko B jest zmienna zależną, gdyż zmienia się poprzez wpływ zjawiska A i jest zależne od niego. Do zmiennych niezależnych zaliczamy też wiek respondentów, płeć, wykształcenie, zarobki itp. Natomiast wskaźniki opisują te zmienne niezależne, a więc dla zmiennej płeć wskażnik to kobiety, mężczyźni, dla zmiennej wykształcenie wkaźnikiem jest podstawowe, średnie, wyższe itp. Opis zmiennych i wskaźników najłatwiej zawrzeć w tabeli.

Licencja: Creative Commons
1 Ocena