W trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, mogą pojawiać się problemy natury informatycznej, prawnej czy księgowej. Jak pracownicy radzą sobie z tego typu sytuacjami? Czy korzystają z serwisów oferujących krótkie instruktażowe filmy video, pokazujące możliwość rozwiązania problemu czy też uczęszczają na szkolenia?

Data dodania: 2010-11-03

Wyświetleń: 2151

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Badanie przeprowadzone zostało w okresie od marca do czerwca 2010 roku, za pośrednictwem platformy do badań marketingowych firmy PB Online Sp. z o.o., dostępnej na stronie PBOnline.pl. Badanie zrealizowano w ramach projektu "Start dla innowacyjnych firm". Wyniki  posłużyły do sformułowania strategii rozwoju firmy Doceges Sp. z o.o i przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 8.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW NATURY INFORMATYCZNEJ, PRAWNEJ I KSIĘGOWEJ

Problemy informatyczne:

Najczęściej firmy wykorzystują dwa sposoby rozwiązywania problemów informatycznych: zatrudniają informatyka lub  administratora sieci (50%), albo też korzystają z usług zewnętrznej firmy informatycznej (45%). Natomiast w 16% przypadków pracownicy rozwiązują tego typu problemy samodzielnie lub we współpracy z innymi pracownikami.

Okazuje się, że branża ma istotny wpływ na to, w jaki sposób firma radzi sobie z tego typu problemami, np. w handlu, produkcji przemysłowej i informatyce firmy najczęściej korzystają z pomocy zatrudnionych informatyków lub administratorów sieci. W edukacji natomiast, pracownicy rozwiązują  je samodzielnie lub we współpracy z innymi pracownikami (37%), albo korzystają z pomocy zewnętrznej firmy informatycznej (37%). W różny sposób radzą sobie pracownicy małych, średnich czy dużych firm. Przy zatrudnieniu do dziewięciu osób, firmy korzystają z pomocy zewnętrznego usługodawcy lub radzą sobie samodzielnie. Nieco większe  zwracają się do usługodawcy zewnętrznego lub do zatrudnionego informatyka/administratora sieci. Generalnie im większa firma, tym częściej korzysta z pomocy zatrudnionego informatyka/administratora sieci.


Problemy natury prawnej

Najczęstszym sposobem radzenia sobie z problemami natury prawnej jest korzystanie z obsługi prawnej świadczonej przez zewnętrzną kancelarię na podstawie długoterminowej umowy (42%). Drugim rozwiązaniem jest zatrudnienie prawnika w firmie (27%), a trzecim poszukiwanie rozwiązań w Internecie (21%). Tylko 3% badanych wykupiło abonament w serwisie internetowym z poradami prawnymi.

 Pod względem możliwości branych pod uwagę w związku ze sposobem radzenia sobie z problemami prawnymi, znów pojawia się różnica ze względu na branżę czy zatrudnienie. I tak, na długoterminową umowę z zewnętrzną kancelarią prawną stawiają głównie pracownicy branż: handlowej, produkcji przemysłowej, turystyki i gastronomii, budownictwa i informatyki. Po poradę do kancelarii prawnej udają się pracownicy branży edukacyjnej.  Jak chodzi o kryterium zatrudnienia, to mniejsze firmy (zatrudniające do 49 osób), najczęściej wyszukują informacji w Internecie lub każdorazowo zwracają się o radę do kancelarii prawnej. Większe firmy (zatrudniające min. 50 osób), decydują się na podpisywanie długoterminowych umów z zewnętrznymi kancelariami prawnymi lub zatrudnienie pracowników posiadających wiedzę z zakresu prawa.

Problemy natury księgowo-rachunkowej

Zdecydowana większość badanych rozwiązuje problemy dotyczące księgowości/rachunkowości poprzez zatrudnienie w firmie księgowego (79%).  18% zwraca się do współpracującego z firmą biura rachunkowego, a 15% wyszukuje informacji w Internecie.  Wielkość firmy i branża nie wpływają tu istotnie na sposoby radzenia sobie z problemami księgowo-rachunkowymi.

Krótkie filmy instruktażowe a rozwiązywanie problemów natury informatycznej, księgowo-rachunkowej i prawnej.

Mniej więcej co trzeci respondent deklaruje, że zdarzyło mu się obejrzeć krótki film instruktażowy lub poradę video związaną z interesującym go problemem.

Mężczyźni (47%) znacznie częściej aniżeli kobiety (29%) poszukują rozwiązania problemu w firmie właśnie poprzez obejrzenie filmów instruktażowych. Natomiast, mając na uwadze branżę, najczęściej z porad korzystają pracownicy branży edukacyjnej (66%) oraz informatycznej (60%). Najmniej zainteresowani okazują się być pracownicy handlu (19%).

 

SZKOLENIA

Oczywiście najpopularniejszą metodą rozwiązywania problemów w firmie są w dalszym ciągu szkolenia.

Blisko 41% właścicieli firm, prezesów, dyrektorów zarządzających i pracowników działów HR deklaruje, że ich firmy biorą w nich udział. Najczęściej szkolą się pracownicy małych i średnich firm, funkcjonujących na rynku od 10 do 20 lat. Pod względem branż, największą grupę stanowią pracownicy produkcji przemysłowej.

Najbardziej preferowanym typem szkoleń wśród mikroprzedsiębiorstw zatrudniających maksymalnie dziewięć osób są szkolenia otwarte (68%). W większych firmach respondenci deklarują częstsze uczestnictwo w szkoleniach otwartych przy jednoczesnym korzystaniu ze szkoleń zamkniętych (od 45 do 55%). Najwyższe uczestnictwo wyłącznie w szkoleniach otwartych charakteryzuje firmy działające na rynku maksymalnie do 5 lat. Wraz z długością funkcjonowania firmy na rynku wzrasta jednak częstość korzystania ze szkoleń zamkniętych przy jednoczesnym korzystaniu ze szkoleń otwartych.

W rankingu najpopularniejszych szkoleń odbytych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, dominują te na temat:

podatków (38%), prawa pracy (37%) oraz kadr i płac (37%). W rankingu najrzadziej wybieranych znalazły się te dotyczące reklamy i promocji firmy (10%), zamówień publicznych (10%), controlingu w przedsiębiorstwach (9%), MS Office w praktyce (8%), źródeł finansowania działalności gospodarczej lub inwestycji (6%).

Jako najważniejsze czynniki brane pod uwagę przy wyborze szkolenia dla pracowników właściciele firm, prezesi, dyrektorzy zarządzający oraz pracownicy działów HR wskazali tematykę szkolenia, kompetencje trenera, aktualną potrzebę firmy oraz cenę. Najmniej ważny był czas trwania szkolenia.

Za najbardziej istotne cechy dobrego szkolenia, respondenci uznali prowadzenie go za pomocą różnych metod, np. ćwiczeń czy wykładów oraz możliwość natychmiastowego odpowiadania na wszelkie pojawiające się wątpliwości. Za najmniej ważne uznali urozmaicanie szkoleń o interaktywne animacje oraz możliwość kontrolowania postępów w nauce kursantów. Co ciekawe, ocena ważności analizowanych cech, jakie powinno spełnić dobre szkolenie nie zależy od zajmowanego przez respondenta stanowiska.  Prezesi, dyrektorzy posiadają taką samą wizję dobrego szkolenia, jak pracownicy innych działów.

Zdecydowana większość badanych uczestniczy wyłącznie w szkoleniach tradycyjnych (79%). Blisko co czwarty respondent korzysta głównie ze szkoleń tradycyjnych, ale zdarza mu się również brać udział w szkoleniach e-learningowych. Dotychczasowy brak uczestnictwa w szkoleniach e – learningowych respondenci tłumaczą głównie brakiem zainteresowania (51%) oraz znacznie niższą motywacją aniżeli w przypadku brania udziału w szkoleniach tradycyjnych (45%).

SZKOLENIA PRZEZ INTERNET

 

Zdaniem respondentów, szkoleniami, które można przeprowadzać przy użyciu multimedialnej platformy internetowej są przede wszystkim: reklama i promocja firmy (40%), prawo pracy (37%), podatki (30%) oraz kadry i płace (30%).  Najtrudniej, z kolei, zaadaptować platformy e – learngowe w związku z tematyką controlingu w przedsiębiorstwach (11%) oraz rozwoju umiejętności interpersonalnych (9%).

Rodzaj szkolenia przeprowadzanego przez Internet zależy w dużej mierze od branży. Przykładowo, w handlu istnieje największe zapotrzebowanie na szkolenia e – learningowe z zakresu obsługi klienta oraz reklamy i promocji firmy, a w branży edukacyjnej z zamówień publicznych, reklamy i promocji firmy, obsługi programu MS Office w praktyce oraz pozyskiwania środków na inwestycje w ramach funduszy strukturalnych UE.

Multimedialna platforma internetowa do przygotowywania szkoleń, powinna posiadać kilka ważnych cech. Należą do nich m. in.: możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych, zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi w trakcie trwania kursu oraz możliwość pobrania szkolenia na komputer.

Przy korzystaniu z multimedialnej platformy szkoleniowej, zdecydowana większość respondentów wolałaby płacić za każde szkolenie osobno (91%), a tylko 9% badanych skłania się do wykupienia abonamentu czasowego.

 

Badanie przeprowadzono metodą kwestionariusza internetowego (CAWI) wśród 384 respondentów.

 

Pełny raport można pobrać na stronie Raporty z badań PB Online


Licencja: Creative Commons
0 Ocena