Pracownika tymczasowego zatrudnia agencja pracy tymczasowej. Podstawą takiego zatrudnienia jest umowa o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.

Data dodania: 2009-09-07

Wyświetleń: 2561

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzona praca :

praca szczególnie niebezpieczna w myśl przepisów art. 237 § 5 K.p

na stanowisku pracy, na którym zatrudniony jest pracownik, który uczestniczy w strajku

na stanowisku pracy na którym, w okresie ostatnich trzech miesięcy przed zatrudnieniem pracownika tymczasowego, zatrudniony był pracownik z którym rozwiązano umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

Umowę z pracownikiem tymczasowym zawiera się na piśmie, powinna ona zawierać :

rodzaj pracy, który powierzy się pracownikowi tymczasowemu

kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy, powierzonej pracownikowi tymczasowemu

przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej

wymiar czasu pracy

miejsce wykonywania pracy tymczasowej

Ponadto pracodawca zatrudniający pracownika tymczasowego informuje na piśmie agencje pracy tymczasowej o :

1. wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, określonym w przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących u pracodawcy zatrudniającego pracownika tymczasowego.

2. warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stosunek pracy który zawierają między sobą pracownik tymczasowy i agencja pracy tymczasowej powinien zawierać :

strony umowy,

rodzaj umowy

datę zawarcia umowy

wskazywać pracodawcę u którego będzie zatrudniony pracownik tymczasowy

wskazywać ustalony okres wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, który zatrudnia pracownika tymczasowego

warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz zatrudniającego go pracodawcy , w szczególności wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej.

W umowie o pracę, która zawarta jest na czas określony, może być zawarte porozumienie między pracodawcą, a pracownikiem tymczasowym, że umową może być rozwiązana przez każdą ze stron :

1. za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni,

2. za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Jeżeli umowa o prace nie zostanie zawarta na piśmie, agencja pracy tymczasowej potwierdza pracownikowi tymczasowemu na piśmie :

rodzaj zawartej umowy i warunki, nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej.

Obowiązki pracownika tymczasowego

Pracownik tymczasowy wykonując swoją prace ma takie same obowiązki jak inni pracownicy zatrudnieni u pracodawcy u którego wykonuje prace tymczasową.

A więc wykonuje swoja pracę sumiennie, starannie, stosuje się do poleceń  przełożonych., które dotyczą jego pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy i umową o pracę.

Pracownik tymczasowy przestrzega w szczególności :

ustalony w zakładzie pracy czas pracy

przestrzega regulamin i ustalony porządek w zakładzie pracy

stosuje się do przepisów, zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych

tajemnicy, która jest określona w odrębnych przepisach niż Kodeks Pracy

przestrzega zasad współżycia społecznego, które obowiązują u zatrudniającego go pracodawcy

dba o mienie i dobro zatrudniającego go pracodawcy

zobowiązuje się do zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie zaszkodziło by pracodawcy

Uprawnienia pracownika tymczasowego

pracownik tymczasowy powinien być traktowany na równi z innymi pracownikami, których zatrudnia pracodawca, jeżeli chodzi o warunki pracy i warunki zatrudnienia

pracownik tymczasowy ma prawo do szkoleń podnoszących jego kwalifikacje zawodowe, jeżeli zatrudniony jest u danego pracodawcy dłużej niż 6 tygodni

pracownikowi tymczasowemu przysługują dwa dni urlopu wypoczynkowego za każdy miesiąc w którym jest do dyspozycji jednego pracodawcy lub więcej niż jednego pracodawcy. Urlop nie przysługuje za okres wykorzystany u innego pracodawcy, który przysługiwał mu na podstawie odrębnych przepisów

pracownik tymczasowy ma prawo do korzystania z pakietu socjalnego na takich samych zasadach jak pracownicy, których zatrudnia pracodawca

prawo do odszkodowań

Licencja: Creative Commons
0 Ocena