Komornik jest to funkcjonariusz publiczny działający przy Sadzie Rejonowym.

Data dodania: 2017-08-03

Wyświetleń: 1139

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Kim jest komornik?

Jego zadaniem jest wykonywanie rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych. Ponadto może zajmować się spisem inwentarza na zlecenie sądu lub prokuratury i sporządzać protokół stanu faktycznego.

Kto może zostać komornikiem sądowym?
Komornikiem sądowym może zostać osoba, która ukończyła studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra prawa. Ponadto należy odbyć aplikację komorniczą i zdać egzamin komorniczy. Kolejnym wymogiem jest praca w charakterze asesora komorniczego, przez okres co najmniej 2 lat. Kandydat na komornika powinien mieć obywatelstwo polskie, ukończone 26 lat oraz nie być karany (w tym również za przestępstwo skarbowe). Wymagania te nie dotyczą sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy oraz osób ze stopniem naukowym doktora nauk prawnych.

Kto powołuje i odwołuje komornika?
Komornik jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek złożony za pośrednictwem prezesa sądu apelacyjnego.  Komornik wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. W swojej pracy musi być niezawisły i podlegać ustawom, orzeczeniom i prezesowi sadu, przy którym działa.
Komornik, podobnie jak w przypadku powołania, zostaje odwołany przez Ministra Sprawiedliwości w sytuacji, gdy zrezygnował on z pełnienia swoich obowiązków, z powodu choroby lub stanu zdrowia uniemożliwiającego dalsze pełnienie obowiązków komornika. Innym powodem jest ukończenie 70 roku życia oraz rażące naruszanie przepisów prawa potwierdzone orzeczeniem sądu czy dopuszczanie się przestępstw.

Jaki jest zakres obowiązków komornika?
Na drogę postępowania sądowego trafia sprawa niespłaconych należności i zadłużeń. Sąd bada przedmiotowo sprawę i wydaje tzw. tytuł wykonawczy czyli dokument nakazujący zapłatę kwoty pieniężnej przez dłużnika. Jeśli dłużnik unika uiszczenia wskazanej kwoty, wtedy najczęściej komornik realizuje orzeczenie sądowe i egzekwuje od dłużnika należności. Po wyegzekwowaniu wskazanej sumy komornik przekazuje ją uprawnionej osobie.
Do innych obowiązków komornika należy doręczanie obwieszczeń i zawiadomień sądowych, poszukiwanie na zlecenie wierzyciela majątku dłużnika, oszacowanie tego majątku i zdobycie informacji, jakiego on jest rodzaju. Dodatkowo komornik sporządza przed wydaniem orzeczenia przez sąd spisu stanu faktycznego majątku. Ponadto dokonuje spisu majątkowego o spadkodawcy oraz jego zabezpieczenie w przypadku roszczeń z nim związanych.

Podsumowując
Wypełnianie obowiązków przez komornika jest jednym z etapów postępowania egzekucyjnego, dzięki któremu wierzyciel może odzyskać zaległe należności. Czynności te podejmowane są w wyniku przymusowej realizacji wydanej przez Sąd w tzw. tytule wykonawczym.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena