Są zawody, których wykonywanie z różnych względów wymaga od pracowników używania odzieży roboczej. Pracownicy powinni zakładać ubrania robocze między innymi w sytuacjach, kiedy ich własna odzież jest narażona na ryzyko zabrudzenia, ale przede wszystkim w ramach ochrony swojego zdrowia i życia w cięższych warunkach pracy.

Data dodania: 2015-08-31

Wyświetleń: 1489

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Odzież robocza w miejscu pracy - obowiązki pracodawcy

Niezbędna odzież robocza

Różne zawody warunkują stosowanie odmiennych rodzajów ubrań roboczych. W Kodeksie Pracy szczegółowo opisane są zasady stosowania odzieży roboczej, jak również obowiązków pracodawcy i pracownika w zakresie jej kupna i stosowania. 

Artykuł 2377 Kodeksu pracy (ustawa z 26 czerwca 1974 r., Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, ze zm.) nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi ubrań roboczych w szczególnych sytuacjach. Według tego artykułu pracodawca musi zakupić odzież roboczą dla zatrudnionych w jego firmie osób, kiedy warunki pracy stwarzają możliwość zabrudzenia prywatnej odzieży pracowników, lub też odzież robocza jest niezbędna dla zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa w pracy. Przepisy wyraźnie zaznaczają, że ubrania robocze przyznawane są nieodpłatnie (2377 par. 1 k.p.).

Własna odzież robocza pracowników

Art. 2377 par. 2 k.p. pozwala w pewnych sytuacjach na użycie własnej odzieży roboczej pracowników. Jeżeli zatrudniona w firmie osoba korzysta ze swoich prywatnych ubrań roboczych, pracodawca w myśl tego przepisu, musi wypłacić pracownikowi równoważność kwoty poniesionej na zakup tego rodzaju odzieży, a także zwrócić koszty jej prania i konserwacji.

Jednakże nie zawsze użycie własnych ubrań roboczych jest dopuszczalne (art. 2377 par. 3 k.p.). Jeżeli praca odbywa się w skrajnie trudnych warunkach, w których pracownik narażony jest na kontakt z materiałami skażonymi biologicznie, lub promieniotwórczymi, nie ma możliwości skorzystania z własnej odzieży roboczej. W takich sytuacjach pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia ubrań roboczych zatrudnionym w jego firmie osobom.

Obowiązki pracodawcy odnośnie odzieży roboczej

Artykuł 2379 par. 2 k.p. nakłada na pracodawcę obowiązki czyszczenia i konserwacji powierzonej pracownikom odzieży roboczej. Zadaniem pracodawcy jest czuwanie nad tym, żeby odzież była przez cały czas sprawna i nadawała się do użycia. Art. 2378 par. 1 k.p. zobowiązuje pracodawcę do ustalenia okresu przydatności do użycia odzieży roboczej stosowanej w jego firmie. Rodzaj ubrań roboczych oraz ich ilość przypadająca na poszczególnych pracowników są określane przez wewnętrzne przepisy danej firmy.

Artykuł 2379 par. 1 k.p. nie pozwala na dopuszczenie pracownika do pracy na stanowiskach wymagających ubrań ochronnych bez tego rodzaju odzieży. Jeżeli kwestia ta zostanie zaniedbana, pracodawca musi liczyć się z poważnymi sankcjami prawnymi. Pracownik natomiast ma prawo odmówić wykonywania pracy bez odzieży ochronnej. 

Art. 211 pkt. 4 k.p. nakłada obowiązki związane z odzieżą roboczą również na pracowników. Kiedy otrzymają oni odzież ochronną od pracodawcy, zobowiązani są do wykorzystywania jej zgodnie z wytycznymi.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena