Każdy organ podatkowy ma jeden miesiąc na załatwienie sprawy. W sytuacji, gdy dana sprawa okaże się zbyt skomplikowana, organ wydłuża czas postępowania do dwóch miesięcy lub więcej. Jego obowiązkiem w tym przypadku będzie poinformowanie podatnika o zaistniałej sytuacji i wyjaśnienie przyczyn jej zaistnienia.

Data dodania: 2013-03-04

Wyświetleń: 2246

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Sprawy zazwyczaj powinny być przeprowadzane wnikliwie i bardzo szybko. Niektóre terminy realizacji podane są w Ordynacji Podatkowej. W ten sposób organy podatkowe są dyscyplinowane, aby postępowanie było wykonane jak najszybciej. Sprawa, w której przeprowadzono postępowanie dowodowe, maksymalnie powinna trwać jeden miesiąc; tam, gdzie dopiero będzie trzeba wykonać postępowanie dowodowe oraz wydać rozstrzygnięcia, termin może być wydłużony do dwóch miesięcy lub więcej. Decyzja leży w gestii urzędników, ponieważ nigdzie nie ma podanej definicji sprawy skomplikowanej.

Postępowanie odwoławcze

Kolejnym sposobem na ograniczenie czasu przewidzianego na załatwienie sprawy jest postępowanie odwoławcze. W tym przypadku wykonanie sprawy powinno nastąpić w czasie dwóch miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy. Należy pamiętać, że odwołanie składa się za pomocą organu, który wydał zaskarżającą opinię.

Wyznaczenie nowego terminu

W sytuacji, gdy organ podatkowy nie dotrzyma terminu, jest zobowiązany, aby o takim stanie rzeczy powiadomić podatnika, wyjaśnić przyczynę oraz podać nowy termin wyjaśnienia sprawy. W takim przypadku podatnik ma prawo do ponaglenia organu podatkowego. W tym celu jest on zobowiązany do sporządzenia stosownego pisma i skierowania go do właściwego organu podatkowego lub też ministra do spraw finansów publicznych, gdy sprawa ta nie została wykonana przez dyrektora Izby Skarbowej. Urzędnik, który nie załatwił sprawy, a przy tym w sposób rażący naruszył prawo, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena