Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły przysługuje mu w wymiarze i na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela. Dyrektor może liczyć na urlop na zasadach określonych w przepisach Karty Nauczyciela (KN). Jeżeli natomiast funkcję dyrektora szkoły pełni osoba niebędąca nauczycielem, wtedy przysługuje jej urlop zgodnie z kodeksem pracy (KP).

Data dodania: 2011-05-19

Wyświetleń: 2568

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Urlop wypoczynkowy dyrektora-nauczyciela
W myśl art. 64 ust. 1 KN nauczycielowi, w tym nauczycielowi pełniącemu funkcję dyrektora szkoły, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii zimowych i letnich i w czasie ich trwania. W ramach ustalonego wymiaru urlopu wypoczynkowego dyrektor szkoły ma prawo do nieprzerwanego, co najmniej czterotygodniowego wypoczynku. Prawo do pierwszego urlopu uzyskuje w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i kolejnych urlopów – w każdym następnym roku kalendarzowym.

Przykład
W dniu 10 kwietnia 2009 r. dyrektor szkoły otrzymał orzeczenie o niezdolności do pracy z powodu choroby zawodowej. Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 3 KN organ prowadzący rozwiązał 30 kwietnia 2009 r. stosunek pracy z dyrektorem. Zgodnie z art. 66 ust. 2 KN dyrektorowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, jednak nie więcej niż za 8 tygodni. W okresie ferii zimowych dyrektor szkoły wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze 14 dni.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wylicza się następująco: 8 tygodni należy pomnożyć przez 7 dni, a wynik podzielić przez 10. Otrzymamy 5,6 dnia – tyle urlopu przysługuje dyrektorowi za każdy przepracowany miesiąc. Od 1 września 2008 r. do 30 kwietnia 2009 r. dyrektor przepracował 8 miesięcy, więc ma prawo do 44,8 dnia urlopu – po zaokrągleniu do pełnego dnia daje to 45 dni. Dyrektor wykorzystał 14 dni urlopu, więc powinien otrzymać ekwiwalent pieniężny za 31 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Urlop wypoczynkowy udzielany na podstawie kodeksu pracy
Jeżeli dyrektor szkoły nie jest nauczycielem, wtedy przysługuje mu urlop na zasadach określonych w KP. To oznacza, że dyrektor ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni, udzielanego zgodnie z planem urlopów. Urlop może zostać podzielony na części, jednak przynajmniej jedna część powinna trwać minimum 14 dni kalendarzowych (art. 162 KP).


 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena