Ustawa i rozporządzenia nie ukierunkowują w sposób jednoznaczny informacji, jakie muszą być zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej, w ustawie jest mowa o podmiotach, które w myśl w art. 4, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6. 

Data dodania: 2011-04-17

Wyświetleń: 2662

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Od czasu założenia BiP, czyli od 2009 roku do dnia dzisiejszego, na stronie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego – o czym świadczy data założenia – niewiele można było oglądać do tego roku. Statut szpitala z dnia 27 kwietnia 2005 r. wprowadzono dopiero 11 marca 2011 roku, a jedynym uzupełnianym na bieżąco dokumentem – po za adresem – był Regulamin Porządkowy placówki.

Nie ma możliwości znalezienia na stronie szpitalnego BiP informacji o przetargach, finansach, zatrudnieniu, ani innych zwyczajowo umieszczanych informacji zamieszczanych przez tego typu placówki.

Dla przykładu możemy tu podać BiP Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, w którym zmiany dokonywane są na bieżąco. BiP innego regionalnego szpitala Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy to jeszcze lepszy przykład tego jak obowiązkowo musi wyglądać Biuletyn Informacji Publicznej. Na tle innych podobnych podmiotów naszego regionu BiP szpitala w Grudziądzu wygląda nie tylko bardzo ubogo, ale wręcz nie istnieje wcale. Jeszcze do lutego 2011 nie dokonano tam ani jednego wpisu, od czasu powstania biuletyny w 2009 roku, a przynajmniej nie ma informacji o takich wpisach na stronie, co powinno być wykazane w wykazie zmian i osób odpowiedzialnych za nie.

Prowadzenie Biuletynów reguluje w sposób ogólny Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Szczegółowy zakres zawartości biuletynu reguluje Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Określa ono (&8) elementy jakie musi zawierać strona są nimi w szczególności:

-  logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;

-  adres redakcji strony głównej BIP;

-  imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę główną BIP;

-  instrukcję korzystania z BIP;

-  spis podmiotów;

-  menu przedmiotowe;

- informacje o podmiotach (w szczególności URL strony podmiotowej BIP) prowadzących strony podmiotowe BIP;

- moduł wyszukujący.

Strona szpitala w Grudziądzu spełnia powyższe wymagania, podobnie jak system, na którym jest oparta.

 

Ustawa i rozporządzenia nie ukierunkowują w sposób jednoznaczny informacji, jakie muszą być zawarte w biuletynie, w ustawie jest mowa o podmiotach, które w myśl w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) i pkt 5.

 

Podmiotami tymi są  organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i zawodowych, które nie są zdefiniowane jednoznacznie, ale uważa się za nie przykładowo: samorządy ogólne (zwany przemysłowo - handlowy) jak izba gospodarcza, samorządy rzemieślnicze, samorządy niektórych przedsiębiorców, a także inne podmioty wymienione w ustawach.

 

Podmioty te mają obowiązek nie tylko udostępniać informacje publiczne w przypadku zapytania, ale także ich publikację w pewnym zakresie na stronach BiP. Obowiązkowymi pozycjami tych instytucji są informacje o polityce wewnętrznej i zagranicznej, podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5, majątku, którym dysponują, zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o: trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych, konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,

 

Kolejną grupę obowiązkowych informacji tworzą dane publiczne, w tym: treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających. Do grupy tej zaliczają się również treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacje o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,

Również dane o majątku publicznym, w tym o: majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, w szczególności zwracając uwagę na majątek jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych, majątek podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach, dochody i straty spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat, długach publicznych, pomocy publicznej, ciężarach publicznych.

Część z powyższych – określonych ustawowo obowiązków spoczywa na właścicielu szpitala w Grudziądzu, który powinien zamieszczać informacje w zakresie określonym ustawowo, który został wymieniony, jako zakres obowiązkowy. Gdzie uzyskać takie porady prawne, które dały by odpowiedź? tego ustawy nie przewidują, panuje pewiem bezwład w tym zakresie.

Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są także podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, w tym  także Szpitale, które są w tym wypadku publicznymi zakładami opieki zdrowotnej,

Część z wymienionych informacji znajduje się od niedawna – luty tego roku – na stronach BiP Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu. Są nimi przykładowo zawarte w Regulaminie Porządkowym struktura organizacyjna szpitala. Jednak do niedawna nie znajdowały się w nim nawet podstawowe informacje, jakie muszą być zawarte takie jak: status prawnym lub forma prawna, organizacja, przedmiot działalności i kompetencje, organy i osoby sprawujące w niej funkcje i ich kompetencje, struktura własnościowej podmiotów, majątku, informacje sposobach przyjmowania i załatwiania spraw; informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, treści aktów administracyjnych.

Nadal na stronie ma informacji takich jak: struktura i majątek, dane finansowe. Do niedawna BiP Grudziądzkiego szpitala świecił pustkami, nie było w nim nic prócz danych teleadresowych. Do dnia dzisiejszego trudno mówić o wypełnieniu tych danych w prawidłowy sposób. Chociaż trudno jest zarzucić całkowitą niekompetencję, która jednak historycznie sięga 2009 roku, od kiedy to nic się w BiP szpitalnym nie działo.

Regionalne fora tematyczne poruszały ten temat kilka razy jednak nie trafił on do osób odpowiedzialnych za prowadzenie BiP w szpitalu, albo argumenty prezentowane w wypowiedziach nie podzielały władze szpitala i osoby odpowiedzialne za BiP.

Ustawodawca przewidział kary za nieprowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej. Co grozi jednostce publicznej, która na czas nie będzie posiadała własnego Biuletynu Informacji Publicznej? Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdy, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

Pytanie, kto powinien zgłosić takie zaniedbania? Obywatele? Podmiot nadrzędny? Właściciel? W realiach i praktyce jest wiele takich podmiotów, które mimo obowiązku nie prowadzą w sposób należyty BiP. Jednak aż trudno uwierzyć, by w ciągu ostatnich lat nic się nie działo w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego. Nie zakupiono nic ze środków publicznych? Nie ogłaszano przetargów? Aż wierzyć się nie chce. Uzyskiwanie podstawowych informacji w sposób korespondencyjny jest dla zwykłego obywatela uciążliwe, chociaż informacje korespondencyjne itp., są oczywiście dla pacjentów dostępne.

 

Publikacja danych publicznych leży w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena