Oto kilka przydatnych wskazówek dla osób, które chcą zarejestrować własną działalność gospodarczą w Polsce. Z tego artykułu dowiesz się czym jest "jedno okienko" oraz od czego trzeba zacząć, aby założyć własną firmę.

Data dodania: 2010-09-08

Wyświetleń: 2245

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

     Od końca marca 2009 roku, w Polsce możliwe jest zarejestrowanie działalności gospodarczej w tzw. "jednym okienku". Dla osób planujących założyć własną firmę, oznacza to konieczność złożenia w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta, zgodnym z miejscem swojego zamieszkania, jednego wniosku EDG-1. Rejestracja działalności gospodarczej, zmiana danych lub jej likwidacja nie są objęte żadnymi opłatami skarbowymi.

     Procedurę podejmowania działalności gospodarczej rozpoczyna się od jej rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Ewidencji Działalności Gospodarczej, którą prowadzi urząd miasta lub gminy, w którym dana osoba posiada miejsce zamieszkania (wspólnicy spółki cywilnej wpisani mogą więc być w różnych ewidencjach). Wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu. Stanowi on, oprócz wniosku o wpis do ewidencji, także wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz do KRUS lub ZUS (tzw. jedno okienko). Należy pamiętać, że dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym wymagać będzie m.in. rejestracja do podatku VAT oraz wybór innej formy opodatkowania niż podatek wg skali podatkowej (np. podatek liniowy). Miejmy też na uwadze, że czynności te wykonać powinniśmy przed uzyskaniem pierwszych przychodów. Jedno okienko nie zwolni nas z konieczności wizyty w ZUS, jeżeli zamierzamy zatrudniać pracowników (jako pracodawca jesteśmy zobowiązani zgłosić pracowników do ubezpieczenia społecznego).

Wniosek o wpis do ewidencji złożyć możemy w urzędzie gminy, jak też wysłać pocztą (co jednak wiąże się z koniecznością wizyty u notariusza celem poświadczenia podpisu) oraz poprzez stronę internetową urzędu gminy (wówczas jeżeli nie dysponujemy podpisem elektronicznym, pracownik urzędu zaprosi nas w terminie 3 dni do urzędu w celu podpisania wniosku oraz odbioru zaświadczenia o wpisie). Po dokonaniu wpisu organ prowadzący ewidencję prześle wniosek do urzędu statystycznego, ZUS-u i urzędu skarbowego, gdzie dopełnione zostaną pozostałe formalności związane z podejmowaniem działalności.

     W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej, rejestracji dokonujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki. Wymagane formularze dostępne są w sądach.

     Uzyskanie wpisu w ewidencji albo do KRS, nie zawsze jest jednak wystarczające, byśmy mogli podjąć działalność gospodarczą. Po pierwsze, wiele rodzajów działalności wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych (jako przedsiębiorcy jesteśmy zobowiązani zapewnić posiadanie tych kwalifikacji). Najczęściej nie musimy posiadać tych kwalifikacji sami, a wystarczy, gdy zatrudnimy osoby z kwalifikacjami niezbędnymi do wykonywania określonych czynności. Wyjątek stanowią tylko niektóre zawody (np. medyczne, czy prawnicze), w których wymaga się, by kwalifikacje zawodowe posiadał sam przedsiębiorca - jeżeli zatem sami ich nie posiadamy, to nie wystarczy, że zatrudnimy odpowiednią osobę.

     Po drugie, do barier prawnych, które musimy pokonać dla legalizacji naszej działalności, należy tzw. reglamentacja działalności gospodarczej. Jest to obowiązek uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu w rejestrze działalności regulowanej. Obowiązki te dotyczą ponad osiemdziesięciu różnych rodzajów działalności gospodarczej. Reglamentacja oznacza, że nie możemy podjąć działalności, jeżeli nie spełnimy przewidzianych prawem warunków. W przypadku koncesji i zezwoleń musimy ponadto wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o ich udzielenie. W przypadku działalności regulowanej wystarczy złożenie oświadczenia (zgodnego z prawdą!) o spełnianiu tych warunków. Dopiero, gdy uzyskamy koncesję, zezwolenie albo zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, możemy rozpocząć działalność. Wyjątkiem jest tu działalność regulowana, którą możemy podjąć po upływie 14 dni od złożenia wspomnianego oświadczenia, jeżeli organ prowadzący rejestr nic w tym czasie w naszej sprawie nie zrobił. Wystarczy wówczas na piśmie powiadomić ten organ, że rozpoczynamy działalność.

Źródło: Ministerstwo gospodarki (http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Jedno+okienko%0A)

Licencja: Creative Commons
0 Ocena