Celem tego tekstu jest przedstawienie kwestii dotyczących past simple, form które są używane w tym czasie. Jest to informacja i stanowi tak zwane autorskie portraktowanie tematu.

Data dodania: 2009-10-23

Wyświetleń: 3367

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 3

WIEDZA

-1 Ocena

Licencja: Creative Commons

W tym artykule postaram się przedstawić tematykę która dotyczy form czasu Past Simple które określa się jako tak zwaną II kolumnę ze słownika. np.

bić - beat - Past tense - beaten  [ bit, bitn]

I beaten the friend.

[ aj biten friend]

become- became -zostać [ bikam , bikejm]

I became a famous person.

[ aj bikejm e fejmes person]

begin- began -zaczynać [ bigin, bigen]

I began my lessons. [ aj bigen maj lesons]

blow-blew - dmuchać [ bloł-blu]

I blew. [ aj blu]

break -broke- łamać [ break , brouk]

I broke my leg.[ aj brouk maj leg]

bring - brought -nosić [ bryn -brot]

I brought water. [ aj brot łoter]

build-built- budować [ bild -bilt]

I built a house. [ aj bilt e houz]

buy-bought - kupić [ baj , bot]

I bought a dog. [ aj bot e dog]

can - could -móc [ ken, kud]

I could speak English. [ aj kud spik inglisz]

catch-caught -łapać [ketcz, kot]

I caught fish. [aj kot fisz]

choose -chose-wybrać

Wybrałem osobę. I chose a person [ aj czous e person]

come-came-przybyłem [kam, kejm]

I came.

cut cut- ciąć [ kat, kat]

I cut my finger.

deal -dealt-radzić [ dil dilt]

I dealt with the problem. [ aj dilt łiw de roblem]

do - did -robić [du, did]

I did my homework. [ aj dyd maj homłek]

dream -dreamt -marzyć , śnić [ drim, drimt]

I dreamt about this house.[ aj dremt about de hałz]

I dreamt the whole day yesterday.[ aj dremt de hol dej jesterdej]

drink- drank - pić [ drynk, drenk]

I drank a glass of water.[ aj drenk e glas of łote]

drive-drove - jeździć [drajw , drow]

I drove a car. [ aj drouw e ka]

eat-ate-jeść  [ it , ejt]

I eat breakfast. [ aj it brekfest]

fall -fell spadać

I fell from the stairs. [ aj fel from de sterz]

feel -felt [ fil -felt] czuć.

I felt something. [aj felt samfyn]

fight-fought -walczyć [ fajt , fot]

I fought during the Second World War. [ aj fot djuring de sekond łod łor]

find-found -znaleźć [ fajnd -faund]

I found out it interesting. [ aj found out yt interesting]

fly -flew[flaj-flu] latać

I flew by plane. [ aj flu baj plejn]

forget-forgot-zapmnieć [ foget, fogot]

I forgot about interesting things. [ aj fogot ebaut interesting fyngs]

get-got -dostać [ get , got]

I got a present.  [ aj got e prezent]

have-had mieć [ hew-hed]

I had breakfast yesterday. [ aj hed brekest jeterdej]

hear-heard-słyszeć [ hije-herd]

I heard the noice. [aj herd de nojs]

keep-kept-trzymać [kip, kept]

I kept a dog. [ aj kept e dog]

know-knew -znać [ nou-nju]

I knew German when I was a child. [ aj nju dzemen łen aj łoz e czajld]

learn-learnt - uczyć się [ lern-lernt]

I learnt English when I was a student. [ aj lernt inglisz łen aj łoz e stjudent]

leave-left -opuścić [liw -left]

I left the house. [aj left de hauz]

lend-lent-pożyczyć [ lend, lent]

I lent a book.

make-made-robić [mejk-mejd]-robić

I made presentations. [ aj mejd prezentations]

pay-paid-płacić [pej , pejd]

I paid the sum of money.  [qaj peid de sam of many]

read- read -czytać

I read a book. [aj red e buk]

sell-sold- sprzedać

I sold a house. [aj sold e hauz]

sing-sang- śpiewać [sing-seng]

I sang a song. [aj seng e song]

run-ran -uciekać [ ran, ren]

I ran away. [ aj ren ołej]

see-saw-widzieć [si-so]

I saw a film. [aj so e film]

swim-swam [ słim -słem] pływać

I swam in the sea. [ aj słem in de si]

sleep -slept- spać [ slip-slept]

I slept. [ aj slept]

write-wrote- pisać [ rajt-rout]

I wrote a book. [ aj rout e buk]

win-won -grać [łin-łan]

I won the match. [aj łan de mecz]

Jest to podstawowa lista czasowników nieregularnych.

Licencja: Creative Commons
-1 Ocena