Metody alternatywne w klasyfikacji wielocechowej. Zasadność stosowania zaawansowanych metod statystycznych w procesie podejmowania decyzji jest w dzisiejszych czasach niepodważalna. Metody klasyczne statystyki jednowymiarowej są metodami powszechnie stosowanymi w wielu dziedzinach i branżach.

Data dodania: 2009-09-27

Wyświetleń: 2697

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Metody alternatywne w klasyfikacji wielocechowej.
Do alternatywnych metod wyznaczania optymalnych decyzji na podstawie wielocechowego zbioru można zaliczyć wspomniane już w pracy metody klasyfikacji oraz aglomeracji (najczęściej stosowana metoda Warda). Metody te są jednak dosyć problematyczne, ponieważ dzielą obiekty na względnie jednorodne grupy, nie wskazując jednak decydentowi, która grupa jest lepsza. Z punktu optymalizacji oraz pewnej automatyzacji podejmowania decyzji znacznie większe zastosowanie ma metoda porządkowania liniowego, nie jest ona jednak ujęta w żadnym popularnym pakiecie statystycznym.
Jedną z możliwości wyznaczenia „rankingu" obiektów jest analiza danych i pewna modyfikacja metody skalowania wielowymiarowego. Celem skalowania wielowymiarowego jest przedstawienie w przestrzeni dwu lub więcej wymiarowej relacji zachodzących pomiędzy badanymi obiektami. Metoda skalowania jest powszechnie stosowana w badaniach marketingowych. Modyfikacja metody polega na wprowadzeniu jednego wymiaru skalowania oraz wykonania skalowania pomiędzy obiektami. W rezultacie metoda daje pewien ranking obiektów zbliżony do wyników porządkowania liniowego i pozwala decydentowi na jednoznaczne wskazanie „najlepszego" obiektu. Jednym z ważniejszych modeli skalowania jest model ALSCAL (Alternating Least Square Scaling) stosowany między innymi w pakiecie SPSS. Podstawowe zalety tego algorytmu to możliwość analizy danych mierzonych na skali porządkowej, przedziałowej oraz ilorazowej. Algorytm daje również możliwość analizy na danych dyskretnych oraz ciągłych, symetrycznych i niesymetrycznych. W związku ze złożonością procedur skalowania wielowymiarowego praktyczne zastosowanie wymaga odpowiedniego pakietu statystycznego.
Praktyczne zastosowanie metod wielowymiarowych w podejmowaniu decyzji.
Dążąc do optymalnego wyboru miejsca nowej siedziby jednej z warszawskich firm zajmujących się częściowo usługami konsultingowymi zebrano dane dotyczące 23 potencjalnych lokali biurowych w Warszawie spełniających wstępne wymogi narzucone przez firmę(oznaczono poszczególne obiekty/lokale „case1",...,"case23").

Licencja: Creative Commons
0 Ocena