artykuł przedstawiony w całości na stronie www.hipotecus.pl , tematyka dotycząca programu rządowego: Rodzina na Swoim", są to zebrane najczęstsze pytania jakie pojawiają się odnośnie problematyki tego programu.

Data dodania: 2009-08-12

Wyświetleń: 2800

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Porgram rządowy "Rodzina na Swoim" jest wsparciem rządowym dla określonej grupy polaków w finansowaniu wymarzone mieszkania. Główną istotą jest dofinansowanie przez rząd przez okres 8 lat do odsetek z takiego kredytu preferencyjnego , czyli pewna" ulga" w kredytach hipotecznych.

Sprawdź ofertę kredytów dopłatą Rodzina na Swoim

1.kto jest uprawniony do otrzymania dopłat?

Zgodnie z ustawą prawo do dopłat uzyskują kredytobiorcy, którzy zawierając z Bankiem umowę kredytową:

-są w związku małżeńskim

-         samotnie wychowują przynajmniej jedno dziecko spełniające kryteria określone w ustawie

-         i nie są lub nie byli stroną inne umowy kredytu preferencyjnego (rodzina na swoim)

 

Oraz nie są właścicielami lub współwłaścicielami innej nieruchomości mieszkalnej lub nie przysługuje im spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal lub dom jednorodzinny. Szczególne rozwiązania dotyczące osób wynajmujących nieruchomości określa ustawa.

 

2 Czy do umowy o kredyt mogą przystąpić inne osoby?

Tak . Przystąpienie takich osób może zwiększyć zdolność kredytową  i dostępną kwotę kredytu. Zgodnie z nowelizacją ustawy, do oceny zdolności kredytowej bank może przyjąć dochody innych osób. Mogą to być zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie. Szczególne wymogi co do tych osób określa ustawa. Wszystkie osoby przystępują do kredytu jako współkredytobiorcy i odpowiadają solidarnie za spłatę kredytu

 

3.Czy finansowana nieruchomość musi spełniać jakieś szczególne wymagania?

Ustawa przewiduje iż kredyt preferencyjny musi być udzielony na sfinansowanie m.in. nabycia lub budowy nieruchomości mieszkalnej. Dodatkowo nabywana lub budowana nieruchomości nie może przekraczać:

1)      75m2 powierzchni użytkowej dla lokalu mieszkalnego

2)      140 m2 powierzchni użytkowej dla domu jednorodzinnego

 

Koszt nabycia lub budowy nieruchomości nie może przekraczać wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego dla gminy, na terenie której położona jest nieruchomość. Wartość wskaźników obowiązujących w danym kwartale publikowana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

4 Czy dla spełnienia wymogów ustawy będzie  wystarczającym złożenie oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka bądź pozostawaniu w związku małżeńskim w momencie przystępowania do kredytu?

 

Ustawa nie określa jasno trybu weryfikacji, ale w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko wystarczy złożenie przez klienta oświadczenia, natomiast potwierdzenie pozostawania w związku małżeńskim weryfikowane może być w momencie wypełniania wniosku kredytowego

 

5. Czym jest w kontekście ustawy pojęcie „ budowa” w zakresie wykonywanych prac, czy jest to stan” bez białego montażu i podłóg” czy raczej stan pozwalający na zamieszkanie?

 

Należy przyjąć że standardem  minimalnym nieruchomości finansowanej takim kredytem preferencyjnym  jest standard umożliwiający zgodne dopuszczenie do użytkowani  lokalu mieszkalnego

 

6.Czy w przypadku umowy użyczenia np. osoba starająca się o kredyt zawarła z właścicielem mieszkania umowę użyczenia,’ może starać się o kredyt, czy podobnie jak w przy umowie najmy, tzn. rozwiązać umowę użyczenia i opuści mieszkanie?

 

Ustawodawca nie ujął tego typu sytuacji w kategoriach restrykcyjnych warunków wykluczających ubiegania się o kredyt, dlatego można sądzić iż na chwilę obecna nie ma informacji o braku możliwości ubiegania się o kredyt.

 

7.Czy z kredytem z dopłatami może zostać sprzedane mieszkanie od developera, który uzyskał pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego, wymagające poniesienia kosztów prac wykończeniowych, bez których przeprowadzenia nie nadaje się do zamieszkania(podłogi, urządzenia sanitarne itp.)

 

Kredyt preferencyjny obejmuje dopłaty do zakupu mieszkania od developera, ale przepisy nie dają podstaw do objęcia takim kredytem kosztów związanych z wykończeniem mieszkania. Każdy klient wówczas musi sam pokryć koszty remontu itd.

 

8Czy w przypadku zakupu/budowy lokalu mieszkalnego od/ z deweloperem do kosztu zakupu bądź budowy powinien zostać doliczony koszt zakupu udziału w gruncie oraz koszt dotyczący podziemnego garażu?

 

Tak, jeśli z treści umowy zawartej z deweloperem wynika że przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny wraz ze wskazanym jako” pomieszczenie przynależne: komórka, garaż, balkony, tarasy” cena  zakupu lokalu mieszkalnego uwzględnia w sobie poszczególne komponenty cenowe dotyczące tych pomieszczeń

Przy zakupie udziału  w nieruchomości wspólnej(w  tym odpowiedniej części ułamkowej gruntu), czyli niezależnie od wyodrębnienia takiej pozycji w umowę z deweloperem, a następnie akcie notarialnym przenoszącym własność lokalu mieszkalnego- jest to część integralna dokonywanej transakcji

 

9. Jak powinien zostać określony zakres standardu wykończenia domu jednorodzinnego, który będzie spełniał warunki wysokości wskaźnika kosztu odtworzenia 1m2, który bank może sfinansować kredytem preferencyjnym w ramach budowy domu?

 

Ustawodawca nie precyzuje zakresu standardu, dlatego należy przyjąć ze minimalny standard musi dawać kredytobiorcy możliwość przystąpienia zgodnie z prawem do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego. A maksymalny taki w którym koszty będą mieścić się w limicie kosztowym inwestycji wynikającym z ustawy.

 

10.Czy  z kredytem preferencyjnym dokończenie budowy na działce gruntu z rozpoczętą inwestycją (stan surowy)  wliczona będzie wartość działki?

 

Jeżeli wniosek w banku dotyczy kredytu preferencyjnego na sfinansowanie zakupu będącego w budowie domu jednorodzinnego ( i dokończenie) będzie wówczas zachodził  przypadek zakupu działki budowlanej wraz z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego na tej działce- TAK.

 

11.Czy rozbudowa domu jednorodzinnego( np. nadbudowa piętra) wymagając pozwolenia na budowę może zostać objęta kredytem z dopłatami?

Tak pod warunkiem ze w wyniku tej inwestycji powstanie lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność.

 

12. Czy jest możliwe sfinansowanie kredytem z dopłatami zajmowanego już mieszkania spółdzielczego, którego status lokatorski chcemy zamienić na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

 

Nie ma takiej możliwości. Ustawa mówi o braku możliwości finansowanie kredytem preferencyjnym różnego rodzaju przekształceń przysługującego już wcześniej ubiegającemu się o kredyt tytułem prawnego do nieruchomości. Ustawa nie wyklucza jednak sytuacji  kiedy zakupem będzie uzyskane spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu w drodze przekształcenia.

 

13.Czy będąc w separacji nie posiadając dzieci można wziąć kredyt  „Rodzina na Swoim” ze współmałżonkiem, czyli jako małżeństwo?

 

Tak jest to możliwe, ale ustawa zawiera zastrzeżenia wykluczające osoby będące w sepracajiz kręgu potencjalnych kredytobiorców kredytu preferencyjnego.

 

14.Czy można KP przeznaczyć na zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego z gruntem?

 

Tak, w przypadku domów jednorodzinnych ustawodawca zakłada finansowanie przede wszystkim tego typy sytuacji czy transakcji, chyba że budynek stanowi odrębną własność od gruntu

 

15.czy możliwy jest zakup lub budowa lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego z garażem?

 

Tak, zgodnie z definicją lokalu mieszkalnego, jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi , które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu och potrzeb mieszkaniowych . Garaż zaliczany jest do tzw. pomieszczeń przynależnych tj. takich , które mogą przynależeć do lokalu mieszkalnego jako jego części składowe jeżeli do niego bezpośrednio nie przylegają lub są położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono lokal

 

 

16. Jak należy liczyć powierzchnię użytkową budynku?

Ustawodawca nie wskazuje wg jakiej normy powinno się obliczać powierzchnię użytkową. Najważniejsze jest nie przekroczenie określonych limitów powierzchni( 75m2 dla lokalu mieszkalnego a 140m2 dla budynków jednorodzinnych). Wyrób właściwej normy do obliczenia jest więc swobodnym wyborem, oraz do umawiających się stron- przy czym dopuszczalne jest stosowanie normy PN-70/B-02365, jak też PN-ISO 9836:1997.     

 

17czy można sfinansować zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gdy kupujący wynajmuje mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej lub osoby fizycznej i to właśnie mieszkanie zamierza kupić?

 

Tak, istnieje możliwość kredytowania zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wynajmowanego w dniu podpisania umowy kredytowej przez kredytobiorcę.

Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli kredyt został udzielony na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny.

Nie można sfinansować przekształcenia lub wykupu.

18.czy kredyt preferencyjny może sfinansować zakup domu będącego w budowie oraz dokończenie tej budowy?

Więcej zapraszam na stronę www.hipotecus.pl- zobacz tutaj

lub na stronę MyBankier.com-Zobacz teraz

Sprawdź ofertę kredytów  dopłatą Rodzina na Swoim-Kliknij

Licencja: Creative Commons
0 Ocena