Pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej nad dzieckiem określają art. 111-112 kro. Jako pozbawienie władzy rodzicielskiej uznaje się pozbawienie rodziców bądź jednego rodzica ogółu praw i obowiązków rodzicielskich – pieczy nad dzieckiem, zarządu jego majątkiem oraz reprezentacji dziecka.

Data dodania: 2019-08-07

Wyświetleń: 499

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

 Istotne jest, że pozbawienie władzy rodzicielskiej nie wyłącza uprawnień i obowiązków alimentacyjnych pomiędzy rodzicami i dzieckiem.

Sąd opiekuńczy w formie postanowienia pozbawia obligatoryjnie rodziców władzy rodzicielskiej w następujących przypadkach:

1)      władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody

Jako trwałą przeszkodę należy tu rozumieć długi, niemożliwy do dokładnego określenia okres, kiedy władza rodzicielska nie może być wykonywana. Taka sytuacja nastąpi np. w przypadku gdy rodzice zostali osadzeni w zakładzie karnym na długi okres odbywania kary pozbawienia wolności bądź gdy rodzice wyjechali na stałe za granicę czy zaginęli.

2)      rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej

Z nadużyciem władzy rodzicielskiej będziemy mieli do czynienia w przypadku znęcania się fizycznego bądź psychicznego rodziców nad dzieckiem, demoralizacja dziecka przez nakłanianie go do nierządu czy zachowań przestępczych.

3)      rodzice w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka

Rażące zaniedbanie rodzicielskich obowiązków wystąpi wówczas, gdy rodzice zupełnie nie interesują się dzieckiem, nie zapewniają mu podstawowych warunków bytowych i spełnienia podstawowych potrzeb. Jako rażące zaniedbanie można uznać również pozostawienie dziecka w warunkach zagrażających jego zdrowiu i życiu.

Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena