Aktywność fizyczna jest niezbędna dla zdrowia i prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego młodego człowieka. Przede wszystkim: kompensuje obciążenie pracą umysłową i nadmiar stresów, zapobiega występowaniu zaburzeń ruchu i otyłości.

Data dodania: 2008-10-07

Wyświetleń: 7419

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dodatkowo zmniejsza ryzyko wczesnego rozwoju miażdżycy, jest ważnym elementem korekcji i terapii różnych chorób, jest dla wielu źródłem radości i sukcesów.

Charakter zajęć wychowania fizycznego zależy przede wszystkim od wielu czynników: stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wydolności organizmu uczniów.
Dobry nauczyciel wychowania fizycznego potrafi ocenić warunki fizyczne ucznia i stosować ćwiczenia, które dają gwarancję poprawy jego zdrowia. Niestety podczas zajęć z wychowania fizycznego istnieją też zagrożenia wypadkowe, szczególnie wtedy, gdy z różnych przyczyn nie są zachowane odpowiednie warunki z zakresu organizacji zajęć oraz wyposażenia technicznego.

W celu wyeliminowania zagrożeń należy przestrzegać między innymi następujących zasad bhp:

1) w czasie zajęć zarówno obowiązkowych jak i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego uczniowie nie powinni pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych,
2) grupy ćwiczących powinny obejmować uczniów nie wykazujących znacznych różnic w rozwoju fizycznym,
3) w czasie prowadzenia zajęć należy zwracać uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu uczniów, dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności,
4) uczniowie uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinni być zwolnieni w danym dniu z wykonywania określonych ćwiczeń,
5) podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych należy stosować metody i urządzenia zapewniające pełne bezpieczeństwo, w wielu przypadkach koniecznie jest ubezpieczenie ucznia ćwiczącego,
6) urządzenia sportowe oraz sprzęt należy utrzymywać w stanie zapewniającym pełne bezpieczeństwo uczniów; stan techniczny i przydatność urządzeń sportowych i sprzętu powinny być sprawdzane obowiązkowo przed każdym zajęciami,
7) nie wolno wydawać uczniom sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia, jeżeli nie można zapewnić uczniom odpowiedniego nadzoru odpowiednich osób dorosłych (dotyczy to np. dysków, kul, młotów, oszczepów, łuków, broni sportowej itp.),
8) w salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego,
9) nauka pływania może odbywać się w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych i pod stałym nadzorem,
10) na jednego opiekuna podczas nauki pływania nie może przypadać więcej jak 15 uczniów,
11) miejsca przeznaczone na naukę pływania powinny być wyposażone w sprzęt zapewniający uczniom bezpieczeństwo (koła ratunkowe, liny),
12) nie wolno urządzać dla młodzieży ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach i jeziorach,
13) przy wyjściu lub wyjeździe z uczniami poza teren szkoły na zajęcia z wychowania fizycznego powinien być zapewniony odpowiedni nadzór (co najmniej jeden opiekun dla grupy 15 uczniów).

Licencja: Creative Commons