Dobre Praktyki nie definiują w sposób ścisły terminu "powiązanie", ograniczając się do wskazania w otwartego katalogu możliwych powiązań pomiędzy członkiem rady nadzorczej, a akcjonariuszem posiadającym akcje reprezentujące co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki: ekonomicznych, rodzinnych oraz innych.

Data dodania: 2017-05-05

Wyświetleń: 853

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Powiązania ekonomiczne to powiązania związane z przepływem środków majątkowym z majątku akcjonariusza do majątku członka rady nadzorczej bądź transfery majątkowe pomiędzy osobami prawnymi, na które wpływ mają akcjonariusz i członek rady nadzorczej. Posługiwanie się zwrotami niedookreślonymi jest w tym miejscu szczególnie uzasadnione, a to ze względu na szeroki wachlarz możliwych rozwiązań, prowadzących w efekcie do powstania realnego powiązania ekonomicznego. Należy uznać, iż u podstaw wymienienia takiego rodzaju powiązania przez Dobre Praktyki leży przekonanie o mniejszej realnej niezależności członka rady nadzorczej, pozostającego z akcjonariuszem w zdefiniowanym powyżej stosunku. To z kolei może rzutować na obiektywność zachowań członka rady nadzorczej i w związku z tym zalecana jest wyraźna informacja o istnieniu przedmiotowego stosunku, zamieszczona na stronie internetowej spółki.

Przez pojęcie powiązań rodzinnych należy rozumieć powiązania związane z pokrewieństwem i powinowactwem w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego, jak również powiązania wynikające ze stosunku przysposobienia pomiędzy członkiem rady nadzorczej a akcjonariuszem posiadającym pakiet akcji odpowiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki pub licznej. Powiązanie rodzinne, podobnie jak powiązanie ekonomiczne, rzutuje na niezależność członka rady nadzorczej i obiektywność jego osądów, toteż z identycznych przyczyn powinno być publicznie zakomunikowane w trybie określonym przez Dobre Praktyki Kategoria "innych powiązań" mieści w sobie szeroką gamę stosunków pomiędzy członkiem rady nadzorczej, a akcjonariuszem spółki. Można w tym zakresie z całą pewnością wskazać powiązania na stopie towarzyskiej bądź zawodowej, wynikającej z pracy w ramach innego przedsiębiorstwa albo wspólnym prowadzeniu działalności gospodarczej, jak również wiele innych przykładów.

Dobre Praktyki nakazują do grupy "innych powiązań" zaliczać takie powiązania, które mogą mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę, co czyni tę kategorię szczególnie pojemną i rodzi trudności w stypizowaniu wszystkich możliwych rodzajów powiązań. Z całą pewnością jednak za wyodrębnieniem takiej ogólnej kategorii powiązań przemawia potrzeba maksymalnej transparentności w działaniu spółek publicznych.

Licencja: Copyright - zastrzeżona