Sektor rolnictwa w Unii Europejskiej jest ciekawym sektorem gospodarki, gdyż polityka rolna ma charakter ponadnarodowy. Obejmuje ona rolnictwo, leśnictwo, uprawę winorośli oraz ogrodnictwo i jest to tzw. Wspólna Polityka Rolna.

Data dodania: 2012-11-30

Wyświetleń: 1538

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Istnieją trzy podstawowe zasady Wspólnej Polityki Rolnej (w skrócie WPR). Są to:
- zasada jednolitości rynku - utworzenie wspólnego rynku dla poszczególnych artykułów

- zasada preferencji Wspólnot - protekcjonizm w stosunku do towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej, a więc artykuły z krajów Wspólnoty mają pierwszeństwo zbytu na rynku

- zasada solidarności finansowej - Wspólna Polityka Rolna pociąga za sobą koszty, które ponoszą wszyscy członkowie UE.

Cele Wspólnej Polityki Rolnej

Cele WPR zostały określone szczegółowo w „Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską”. Obejmują sfery takie jak: produkcja, zaopatrzenie, a także rozsądne ustalanie cen. Dotyczą również poziomu życia osób pracujących w rolnictwie.
Coraz większą wagę przykłada się do rozwoju obszarów wiejskich zamiast do bezpośrednich interwencji na rynku. Poprawa infrastruktury na wsi przyczyni się do wzrostu wydajności produkcji rolnej, jak również poprawi poziom życia ludności wiejskiej.
Wspólna Polityka Rolna finansowana jest za pomocą dwóch filarów. Pierwszy obejmuje wsparcie działalności rolniczej, drugi zaś obejmuje wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. Środki gromadzone są i wypłacane z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej oraz Europejskiego Fundusze na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rolnictwo ma wpływ na całą gospodarkę, dlatego powodzenie tego sektora jest jednym z warunków powodzenia całej gospodarki. Wspólna Polityka Rolna jest wielkim wyzwaniem dla władz Unii Europejskiej. Oby wywiązywali się ze swoich zadań w jak najlepszy sposób.

Więcej informacji nt. Wspólnej Polityki Rolnej znajdą Państwo na stronach ARiMR.

Licencja: Creative Commons