Przepisy BHP, a w zasadzie różne zapisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy rozrzucone po najróżniejszych aktach normatywnych nakładają na pracodawcę całkiem sporą grupę obowiązków. Można je umownie podzielić na kilka grup: analizę zagrożeń, ochronę pracowników i usuwanie problemów w obszarze BHP.

Data dodania: 2014-08-19

Wyświetleń: 3307

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

BHP i obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracodawcy we wszystkich tych obszarach są niezbywalne, ale można korzystać ze wsparcia specjalistów z różnych dziedzin, aby je wypełnić.

Analiza zagrożeń

Analiza zagrożeń jest pojęciem bardzo szerokim. W tym zakresie pracodawca musi sprawdzić, jak BHP i Kodeks Pracy traktują określone stanowiska. Obowiązkiem pracodawcy jest zbadać, jakie zagrożenia są realne na każdym ze stanowisk zakładu pracy, przy czym warto dodać, że obowiązek ten nie przewiduje wyłączeń dla stanowisk tworzonych czasowo lub epizodycznie.

Zawsze należy określić listę czynników zagrażających zdrowiu i higienie w miejscu pracy, przy czym w tym celu dokonuje się bieżącej oceny na stanowisku pracy, a wyniki takiego przeglądu muszą zostać wykorzystane do stworzenia i uruchomienia właściwych dla danego stanowiska środków zaradczych. Jeśli istnieje taka potrzeba, to należy przeprowadzić badania intensywności zagrożeń. Może tego dokonać specjalista BHP spoza zakładu.

Zabezpieczenie

Podstawowym środkiem zapobiegawczym jest zawsze informacja. Pracodawca ma obowiązek informowania o stwierdzonych czynnikach ryzyka, a także o tym, co zrobił, aby zapobiec zagrożeniu. Obowiązek informacyjny jest rozszerzony także o informacje na temat osób udzielających pomocy przedmedycznej i lokalizacji sprzętu ratunkowego i ochrony osobistej.

Zabezpieczenie to także próba wyeliminowania czynników ryzyka. W większości przypadków nie da się ich wyrugować zupełnie, dlatego należy zadbać o zabezpieczenie pracownika przed ich bezpośrednim wpływem. Co ważne, gdyby okazało się, że podjęte środki zaradcze są niewystarczające, to należy wówczas całą procedurę zabezpieczenia rozpocząć ponownie.

Reagowanie

Może, choć nie powinno, zdarzyć się tak, że pewne zagrożenia nie zostaną zidentyfikowane lub pojawią się już po zakończeniu audytu bezpieczeństwa i wprowadzeniu środków zaradczych. Obowiązkiem pracodawcy jest w takiej sytuacji zareagowanie, analiza realnego poziomu zagrożenia i wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających. Jeśli tego wymaga sytuacja, na czas przeprowadzania tych działań, dane stanowisko pracy może zostać częściowo lub całkowicie zmienione.

Reagować należy na każde zgłoszenie, łącznie z najbardziej błahymi. Każde również powinno zostać odnotowane, jak również należy poinformować o podjętych działaniach zaradczych i wynikach audytu bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Temat BHP w miejscu pracy jest bardzo rozległy. Nie można go bagatelizować nie tylko dlatego, że BHP podlega kontroli zewnętrznej, ale przede wszystkim dlatego, że stawką jest zdrowie i komfort pracowników. Nawet jeśli to nie jest wystarczającym argumentem, to na pewno będzie takim spadek wydajności pracy na stanowisku, na którym występują czynniki ryzyka, a pracodawca nie zapewnił przed nimi odpowiedniej ochrony. Z tego powodu większość pracodawców inwestuje w outsourcing BHP, jako oszczędzający czas i energię. Zagadnienia BHP są na tyle rozległe, że realizacja wszystkich zadań we własnym zakresie jest obowiązkiem bardzo wymagającym, a przepisy dodatkowo regulują nie tylko zakres, ale i sposób wykonywanie czynności kontrolnych, obowiązku informacyjnego i wielu innych aspektów funkcjonowania służby BHP w zakładach pracy.

Licencja: Creative Commons
1 Ocena