Zadaniem szkoły jest m.in. zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych. Nauczyciele zobligowani są do znajomości i konsekwentnego przestrzegania przepisów BHP.

Data dodania: 2014-07-16

Wyświetleń: 3308

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Nauczyciel rozpoczynający zajęcia lekcyjne wchodzi do klasy jako pierwszy.

Celem takiego zachowania jest sprawdzenie czy warunki panujące w sali nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów. Zwraca uwagę na szyby w oknach czy nie są uszkodzone, na kontakty - czy nie są nadmiernie luźne lub powyrywane. Stwierdzone usterki techniczne należy natychmiast zgłosić dyrektorowi. Realnym zagrożeniem mogą być również zbyt zniszczone meble w klasie, krzesła lub ławki.

Do czasu usunięcia zgłoszonych przez nauczyciela usterek, ma on prawo odmówić prowadzenia zajęć w danej klasie. Prowadzący zajęcia nauczyciel powinien zadbać o ład i porządek oraz o to, by sala była dostatecznie wywietrzona i prawidłowo oświetlona. Temperatura powinna wynosić co najmniej 18 stopni Celsjusza.

W razie niższej temperatury dyrektor zawiesza zajęcia po wcześniejszym powiadomieniu organu prowadzącego szkołę. Nauczyciele muszą przestrzegać ustalonych godzin rozpoczęcia zajęć. Pozostający pod opieką nauczyciela uczniowie, nie mogą ani przez chwilę zostać bez żadnego nadzoru. Pozostawienie uczniów pod opieką innego nauczyciela nie zwalnia go z odpowiedzialności za dzieci.

Nauczyciel jest również odpowiedzialny za tych uczniów, którzy wychodzą do toalety podczas lekcji. W takich przypadkach należy być bardzo ostrożnym i przewidującym. Jeżeli uczeń podczas lekcji poczuje jakąkolwiek niedyspozycję zdrowotną, należy wysłać go pielęgniarki szkolnej, ale w towarzystwie innej osoby. O takim zdarzeniu należy poinformować rodziców dziecka i dyrektora placówki.

Po skończonych zajęciach nauczyciel powinien otwierać drzwi, wypuszczając dzieci na korytarz po to, by wybiegające z klasy dzieci, nie były narażone na wypadek. Nie wolno przetrzymywać uczniów po skończonej lekcji, ponieważ mają oni prawo do pełnych przerw międzylekcyjnych.

Na największe niebezpieczeństwo uczniowie narażeni są podczas zajęć wychowania fizycznego. Uczniowie podejmują różnorodne działania, mają do dyspozycji zróżnicowany sprzęt i przestrzeń, podnoszą swoją sprawność fizyczną oraz doskonalą swoje umiejętności. Wszystko to wymaga ogromnej odpowiedzialności ze strony nauczyciela, a tym samym bezwzględnej znajomości przepisów BHP. W salach gimnastycznych, na boiskach, w miejscach wyznaczonych do ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw ruchowych muszą być umieszczone regulaminy korzystania z tych miejsc. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Do zadań nauczyciela wychowania fizycznego należy zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń, musi także sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego wykorzystywanych na lekcji. Bramki, kosze go gry, słupki do siatkówki powinny być przymocowane do podłoża na stałe.

Podczas zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych nauczyciel nie może pod żadnym pozorem pozostawić podopiecznych bez nadzoru. Aby zminimalizować ryzyko wypadków, uczniowie powinni być na bieżąco instruowani w sprawie zasad bezpieczeństwa. Częste rozmowy na ten temat pogłębiają ich świadomość w tej kwestii.

Wpajanie młodemu pokoleniu prawidłowych zasad postępowania i nawyków daje duże rezultaty w zakresie bezpieczeństwa w przyszłości. Jednak przede wszystkim wszyscy pracownicy szkoły muszą być zaznajomieni z zasadami BHP oraz wszelkimi aktualnościami w tym zakresie poprzez odpowiednie i systematyczne szkolenia.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena