Moment wypowiedzenia umowy ubezpieczenia poprzedniemu ubezpieczycielowi w zakresie OC komunikacyjnego reguluje art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152).

Data dodania: 2011-10-18

Wyświetleń: 1233

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wypowiedzenie umowy OC komunikacyjnego (forma i termin) zostały przedstawione w art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z brzmieniem przytoczonego powyżej przepisu, w razie chęci rozwiązania umowy ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela, posiadacz pojazdu powinien powiadomić na piśmie zakład ubezpieczeń o wypowiedzeniu umowy OC nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu, na który została ona zawarta i zawarcia umowy w innym zakładzie ubezpieczeń) posiadacz będzie posiadał ochronę ubezpieczeniową u ubezpieczyciela, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

1) nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych albo
2) w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ogłoszenia lub zarządzenia likwidacji zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego.

Na powyższe wskazuje art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (...).

Biorąc pod uwagę powyższe, uznać należy, że oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy może zostać złożone w każdej formie pisemnej. Wysłanie wypowiedzenie umowy listem poleconym uprawdopodobnia (w razie ewentualnego sporu z ubezpieczycielem), że oświadczenie zostało wysłane do zakładu ubezpieczeń oraz wskazuje termin dokonanej czynności.

Odpowiadając na kolejne z zadanych pytań, wskazać należy, że w praktyce kwestią budzącą wątpliwości jest wskazanie, czy dokonanie czynności wypowiedzenia poprzez nadanie ww. oświadczenia pocztą (tzw. data stempla pocztowego) w terminie wskazanym w ustawie spełnia przesłanki wskazane w powyższym akcie prawnym, czy też wypowiedzenie umowy OC  jest skuteczne dopiero z chwilą zapoznania się z treścią oświadczenia przez ubezpieczyciela, tj. data wpływu do ubezpieczyciela (art. 61 k.c.).

Naszym zdaniem w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie norma art. 61 k.c., toteż oświadczenie woli jest złożone z chwilą, gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Oznacza to, w naszej opinii, że należy skupić się na momencie, w którym ubezpieczyciel mógł się zapoznać z treścią wypowiedzenia, nie zaś samym złożeniem oświadczenia woli. Pragniemy wskazać, że w pytaniach przytaczany zostaje przykład dotyczący złożenia zeznań podatkowych, jednakże regulowany jest on w kodeksie postępowania administracyjnego, gdzie zgodnie z teorią doręczenia przepis prawny uznaje za spełnienie obowiązku przekazania w terminie, gdy pismo zostanie złożone m.in. w placówce Poczty Polskiej. Niestety w stosunkach zobowiązaniowych między stronami umowy powyższe postanowienie nie obowiązuje.

Tematem ściśle powiązanym z poruszonym powyżej zagadnieniem jest kwestia daty złożenia wypowiedzenia. Datę wskazuje art. 28 ust. 1 przytoczonej powyżej ustawy, zgodnie z którym należy wypowiedzieć umowę nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy. Pomocniczo zatem należy posłużyć się przepisami kodeksu cywilnego, zamieszczonymi w art. 110–116. Oznacza to, naszym zdaniem, że w razie wskazania w polisie daty końcowej ochrony ubezpieczeniowej na dzień, np. 30 czerwca 2006 r. godz. 24.00 wypowiedzenie należy złożyć, tzn. pismo powinno wpłynąć do ubezpieczyciela najpóźniej do godz. 24.00 dnia 29 czerwca 2006 r.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena