W tym roku obowiązują po raz pierwszy przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 R. Nr 157 poz. 1240 z póź.zm.) w sprawie udzielania absolutorium z wykonania budżetu za rok 2010. Jako skarbnik uczestniczysz w tym procesie.

Data dodania: 2011-04-08

Wyświetleń: 1641

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Do dnia 31 marca zarządy (również wójtowie, burmistrzowie, prezydenci) przedstawili swoim radom roczne sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego uwzględniające między innymi:

1. dochody i wydatki budżetu jst w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;

2. sprawozdania z wykonania planów finansowych otrzymane z jednostek, których organem założycielskim jest jst (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego);

3. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z treścią art. 267

Część tego materiału sporządzasz i potocznie nazywasz opisówką. Materiał ten opiniuje twoja Regionalna Izba Obrachunkowa.

W przepisach obecnej u.f.p. sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje również sprawozdania z wykonania planów finansowych z jednostek oświatowych obsługujących wydzielone rachunki dochodów. Zgodzisz się ze mną, że za 2010 rok zamiast tych planów finansowych przedstawiasz realizację planów finansowych likwidowanych jednostek w 2010 roku.

Do końca kwietnia sporządzasz sprawozdanie finansowe j.s.t, które zgodnie z zapisem w art.268 u.f.p. podlega badaniu przez biegłego rewidenta, jeśli liczba mieszkańców, ustalona przez GUS na 31.12. roku poprzedzającego, przekracza 150 tys.

Do dnia 31 maja sprawozdanie finansowe jst zarząd przekazuje organowi stanowiącemu. Teraz do pracy na podstawie art.270 przystępuje komisja rewizyjna, która rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268, przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania.

Do dnia 15 czerwca komisja rewizyjna przedstawia radzie wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu. We wniosku tym umieszcza informację czy dopełniła wszystkich czynności zapisanych w art.270. Jeśli nie, to dlaczego?

Do dnia 30 czerwca rada (organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego)  rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu zgodnie z zapisami art.271. Rada podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się ze:

1)   sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2)   sprawozdaniem finansowym;

3)   opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268;

4)   opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2;

5)   informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

6)   stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Rada może również zażądać od zarządu dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do dokumentów, o których mowa wyżej. Kiedy to sie dzieje, to w wielu przypadkach o przygotowanie takich wyjasnień ciebie prosi szef.

Udzielenie absolutorium jest jednoznaczne z pozytywną oceną wykonania budżetu. Udzielenie absolutorium nie bierze pod uwagę całokszałtu działań podejmowanych przez organ wykonawczy czyli wójta, burmistrza, prezydenta czy zarząd powiatu lub województwa. A twoja wiedza i praca stanowią jeden z flarów, na których swoje działania opiera twój szef.

Jak układać sobie współpracę z radą, komisjami, wójtem i współpracownikami?

Licencja: Creative Commons